Normal view MARC view ISBD view

ความต้องการของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัท ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด = Customer needs in motorcycle leasing of Tangjaipattana (2547) Company Limited / นางสาวมนธิกาญจน์ เบ็ญหร่าเหม.

By: มนธิกาญจน์ เบ็ญหร่าเหม,, 2520- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call number: IS วจ 3 ม33 2560 Material type: TextTextProducer: 2560Description: [ก]-ฎ, 69 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Customer needs in motorcycle leasing of Tangjaipattana (2547) Company Limited.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการตลาด -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | จักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ | เช่าซื้อ | การศึกษาอิสระ -- การตลาดSummary: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (2) ความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (3) ความต้องการด้านที่ไม่เป็นตัวเงินของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ของบริษัท ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ ผู้ช่ซื้อรถจักรยานยนต์ ของบริษัทตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด จำนวน 2,236 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโรยามาเน่ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จำนวน 340 กลุ่มตัวอย่างแบบโหวต ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดอยู่ระดับมัธยมศึกษา อาชีพทำสวน ทำไร่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000- 15,000 บาท (2) ความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญโดยรวมในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินทางตรง และด้านที่เป็นตัวเงินตัวเงินทางอ้อมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินทางตรง ให้ความสำคัญด้านราคามีความหมาะสมกับคุณภาพของรถจักรยานยนต์ ส่วนความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินทางอ้อม ให้ความสำคัญกับการให้ส่วนลดยอดเมื่อชำระหมดก่อนกำหนด (3) ความต้อการของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน พบว่าให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายค้น พบว่ทุกคนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจำหน่าย.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS วจ 3 ม33 2560 (Browse shelf) 1 1000530716 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [61]-63.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (2) ความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (3) ความต้องการด้านที่ไม่เป็นตัวเงินของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ของบริษัท ตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ ผู้ช่ซื้อรถจักรยานยนต์ ของบริษัทตั้งใจพัฒนา (2547) จำกัด จำนวน 2,236 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโรยามาเน่ ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จำนวน 340 กลุ่มตัวอย่างแบบโหวต ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุดอยู่ระดับมัธยมศึกษา อาชีพทำสวน ทำไร่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000- 15,000 บาท (2) ความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญโดยรวมในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินทางตรง และด้านที่เป็นตัวเงินตัวเงินทางอ้อมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินทางตรง ให้ความสำคัญด้านราคามีความหมาะสมกับคุณภาพของรถจักรยานยนต์ ส่วนความต้องการด้านที่เป็นตัวเงินทางอ้อม ให้ความสำคัญกับการให้ส่วนลดยอดเมื่อชำระหมดก่อนกำหนด (3) ความต้อการของผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน พบว่าให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายค้น พบว่ทุกคนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับ คือ ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจำหน่าย.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter