Normal view MARC view ISBD view

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองตามการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา = A comparison study of the result of gold health-promoting schools as perceived by stakeholders at primary schools in Nakhon Ratchasima Province / นางรำไพ หมั่นสระเกษ.

By: รำไพ หมั่นสระเกษ,, 2508- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มุกดา หนุ่ยศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา. | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes พย 2 ร69 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ญ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Comparison study of the result of gold health-promoting schools as perceived by stakeholders at primary schools in Nakhon Ratchasima Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์ | โรงเรียน -- บริการส่งเสริมสุขภาพOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Abstract: การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองตามการรับรู้ของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 303 คน ที่ได้จากการสุ่มโรงเรียนแบบแบ่งชั้น และสุ่มนักเรียนอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 3 ฉบับ แต่ละฉบับมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 10 องค์ประกอบ มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา .90 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคของแบบสอบถามสำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเท่ากับ .98 .98 และ .99 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการทดสอบครัสคาลวาลลิสเอช ผลการวิจัยพบว่า (1) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโดยรวมและรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก (2) ครูรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโดยรวมสูงกว่าผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนมีการรับรู้โดยรวมไม่แตกต่างจากครูและผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทององค์ประกอบที่ 5 และ 7 สูงกว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แต่นักเรียนมีการรับรู้ไม่แตกต่างจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes พย 2 ร69 2561 (Browse shelf) 1 1000530114 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [102]-109.

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองตามการรับรู้ของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 303 คน ที่ได้จากการสุ่มโรงเรียนแบบแบ่งชั้น และสุ่มนักเรียนอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 3 ฉบับ แต่ละฉบับมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 10 องค์ประกอบ มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา .90 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคของแบบสอบถามสำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเท่ากับ .98 .98 และ .99 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการทดสอบครัสคาลวาลลิสเอช ผลการวิจัยพบว่า (1) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโดยรวมและรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก (2) ครูรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโดยรวมสูงกว่าผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนมีการรับรู้โดยรวมไม่แตกต่างจากครูและผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทององค์ประกอบที่ 5 และ 7 สูงกว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แต่นักเรียนมีการรับรู้ไม่แตกต่างจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter