Normal view MARC view ISBD view

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี = Factors related to the performance of dental public health of Det Udom primary care network in Ubon Ratchathani Province / นางสาวดวงฤทัย ไสยสมบัติ.

By: ดวงฤทัย ไสยสมบัติ,, 2514- ผู้แต่ง.
Contributor(s): วรางคณา จันทร์คง, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | สมโภช รติโอฬาร, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes วส 2 ด53 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฐ, 165 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Factors related to the performance of dental public health of Det Udom primary care network in Ubon Ratchathani Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกบริหารสาธารณสุข -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิทยานิพนธ์ | ทันตสาธารณสุข -- ไทย -- อุบลราชธานีOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Abstract: การวิจัยเชิงวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพเดชอุดม (2) ประเมินปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ (3) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การกับการดำเนินงานทันตสาธารณสุข และ (4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพเดชอุดม ประชากรที่ศึกษาคือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 218 คน โดยทำการวิจัยในทุกหน่วยประชากร เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคว์สแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) การดำเนินงานทันตสาธารณสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) บุคลากรเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 38.4 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทันตสาธารณสุขเฉลี่ย 7.4 ปี มีความรู้เรื่องการดำเนินงานทันตสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก มีระดับแรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และการได้รับการสนับสนุนจากองค์การในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) คุณลักษณะส่วนบุคคลและความรู้เรื่องการดำเนินงานทันตสาธารณสุขไม่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ส่วนแรงจูงใจ ทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ระดับมากทางบวกกับการดำเนินงานทันตสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (4) ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในงานด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มอายุ 13-59 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงานจึงไม่สะดวกมารับบริการในวันเวลาราชการ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบปัญหาสุขภาพที่มักมีโรคประจำตัวหลายโรค หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีปัญหาในการเดินทางรวมถึงขาดพาหนะ/เชื้อเพลิงสนับสนุนในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม โดยมีข้อเสนอแนะคือ โรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขควรจัดตั้งทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยบริการปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงต่อไป.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วส 2 ด53 2561 (Browse shelf) 1 1000530103 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [134]-142.

การวิจัยเชิงวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพเดชอุดม (2) ประเมินปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การ (3) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การกับการดำเนินงานทันตสาธารณสุข และ (4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพเดชอุดม ประชากรที่ศึกษาคือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 218 คน โดยทำการวิจัยในทุกหน่วยประชากร เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคว์สแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) การดำเนินงานทันตสาธารณสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) บุคลากรเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 38.4 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทันตสาธารณสุขเฉลี่ย 7.4 ปี มีความรู้เรื่องการดำเนินงานทันตสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก มีระดับแรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และการได้รับการสนับสนุนจากองค์การในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) คุณลักษณะส่วนบุคคลและความรู้เรื่องการดำเนินงานทันตสาธารณสุขไม่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ส่วนแรงจูงใจ ทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ำจุน มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปัจจัยการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ระดับมากทางบวกกับการดำเนินงานทันตสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (4) ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในงานด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มอายุ 13-59 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงานจึงไม่สะดวกมารับบริการในวันเวลาราชการ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบปัญหาสุขภาพที่มักมีโรคประจำตัวหลายโรค หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีปัญหาในการเดินทางรวมถึงขาดพาหนะ/เชื้อเพลิงสนับสนุนในการลงพื้นที่เพื่อติดตาม โดยมีข้อเสนอแนะคือ โรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขควรจัดตั้งทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทันตสาธารณสุขเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากรแก่หน่วยบริการปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงต่อไป.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter