Normal view MARC view ISBD view

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ = The development of public sector management quality influencing the personnel performance excellence of Institute of Physical Education in the South Campus Region / นางสาวเมตตา เหร่เด็น.

By: เมตตา เหร่เด็น,, 2526- ผู้แต่ง.
Contributor(s): จำเนียร ราชแพทยาคม, อาจารย์ที่ปรึกษา. | จีระ ประทีป, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes วจ 2 ม74 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฏ, 241 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Development of public sector management quality influencing the personnel performance excellence of Institute of Physical Education in the South Campus Region.Subject(s): สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ -- การบริหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ -- วิทยานิพนธ์ | การพัฒนาองค์การ -- การจัดการOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารรัฐกิจ)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ (2) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ และ (3) ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ให้มีความเป็นเลิศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ก) บุคลากรสังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จำนวน 401 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ได้จำนวน 210 คน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิแบ่งสัดส่วน และ ข) ประชากรสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สถาบันการพลศึกษา จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ ปัจจัยด้านผลลัพธ์การดำเนินการได้แก่ การตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความทุกระดับ และปัจจัยด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ สถานภาพของอาชีพที่มีความมั่นคง ความสำเร็จในการปฏิบัติงานการได้รับการยอมรับนับถือและโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ (3) ปัญหาที่พบ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ ขาดบุคลากรด้านการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัยยังขาดระบบรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ค้านบริการวิชาการ ยังขาดแผนการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและด้านบริหารจัดการ ได้แก่ สถาบันต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันการพลศึกษาที่กำหนดจากส่วนกลางทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข คือ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ควรพัฒนาให้อาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ควรจัดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัยให้ทันสมัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบริการวิชาการ คือ ควรสำรวจความต้องการของชุมชน และด้านบริหารจัดการ คือ ควรผลักดันให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ สามารถบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การได้ด้วยตนเอง.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วจ 2 ม74 2561 (Browse shelf) 1 1000530130 Checked out 03/12/2020
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Theses , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Thes วจ 2 น74 2561 การนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา = Thes วจ 2 บ73 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการนำงานวิจัยข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ = Factors influencing the achievement of agricultural research implementation, Chai Nat 2 hybrid sweet corn variety of the department of agriculture / Thes วจ 2 พ254 2559 การจัดการความรู้ของการยางแห่งประเทศไทย = Knowledge management of Rubber Authority of Thailand / Thes วจ 2 ม74 2561 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ = Thes วจ 2 ว62 2561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำข้อบังคับกรมที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2552 ไปปฎิบัติ : Thes วจ 2 ว652 2560 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Organization development toward high performance organization of Rajabhat Universities in Northeastern Region / Thes วจ 2 ส455 2561 ประสิทธิภาพการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า =

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารรัฐกิจ)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [213]-219.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ (2) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ และ (3) ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ให้มีความเป็นเลิศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ก) บุคลากรสังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จำนวน 401 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ได้จำนวน 210 คน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิแบ่งสัดส่วน และ ข) ประชากรสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สถาบันการพลศึกษา จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ ปัจจัยด้านผลลัพธ์การดำเนินการได้แก่ การตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความทุกระดับ และปัจจัยด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ สถานภาพของอาชีพที่มีความมั่นคง ความสำเร็จในการปฏิบัติงานการได้รับการยอมรับนับถือและโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ (3) ปัญหาที่พบ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ ขาดบุคลากรด้านการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัยยังขาดระบบรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ค้านบริการวิชาการ ยังขาดแผนการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและด้านบริหารจัดการ ได้แก่ สถาบันต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันการพลศึกษาที่กำหนดจากส่วนกลางทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข คือ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ควรพัฒนาให้อาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ควรจัดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัยให้ทันสมัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบริการวิชาการ คือ ควรสำรวจความต้องการของชุมชน และด้านบริหารจัดการ คือ ควรผลักดันให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ สามารถบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การได้ด้วยตนเอง.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter