Normal view MARC view ISBD view

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ = The development of public sector management quality influencing the personnel performance excellence of Institute of Physical Education in the South Campus Region / นางสาวเมตตา เหร่เด็น.

By: เมตตา เหร่เด็น,, 2526- ผู้แต่ง.
Contributor(s): จำเนียร ราชแพทยาคม, อาจารย์ที่ปรึกษา. | จีระ ประทีป, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes วจ 2 ม74 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฏ, 241 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Development of public sector management quality influencing the personnel performance excellence of Institute of Physical Education in the South Campus Region.Subject(s): สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ -- การบริหาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ -- วิทยานิพนธ์ | การพัฒนาองค์การ -- การจัดการOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารรัฐกิจ)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ (2) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ และ (3) ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ให้มีความเป็นเลิศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ก) บุคลากรสังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จำนวน 401 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ได้จำนวน 210 คน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิแบ่งสัดส่วน และ ข) ประชากรสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สถาบันการพลศึกษา จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ ปัจจัยด้านผลลัพธ์การดำเนินการได้แก่ การตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความทุกระดับ และปัจจัยด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ สถานภาพของอาชีพที่มีความมั่นคง ความสำเร็จในการปฏิบัติงานการได้รับการยอมรับนับถือและโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ (3) ปัญหาที่พบ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ ขาดบุคลากรด้านการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัยยังขาดระบบรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ค้านบริการวิชาการ ยังขาดแผนการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและด้านบริหารจัดการ ได้แก่ สถาบันต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันการพลศึกษาที่กำหนดจากส่วนกลางทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข คือ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ควรพัฒนาให้อาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ควรจัดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัยให้ทันสมัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบริการวิชาการ คือ ควรสำรวจความต้องการของชุมชน และด้านบริหารจัดการ คือ ควรผลักดันให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ สามารถบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การได้ด้วยตนเอง.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วจ 2 ม74 2561 (Browse shelf) 1 1000530130 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารรัฐกิจ)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [213]-219.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ (2) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ และ (3) ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ให้มีความเป็นเลิศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ก) บุคลากรสังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จำนวน 401 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ได้จำนวน 210 คน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิแบ่งสัดส่วน และ ข) ประชากรสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สถาบันการพลศึกษา จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ ปัจจัยด้านผลลัพธ์การดำเนินการได้แก่ การตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความทุกระดับ และปัจจัยด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ สถานภาพของอาชีพที่มีความมั่นคง ความสำเร็จในการปฏิบัติงานการได้รับการยอมรับนับถือและโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ (3) ปัญหาที่พบ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ ขาดบุคลากรด้านการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัยยังขาดระบบรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ค้านบริการวิชาการ ยังขาดแผนการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและด้านบริหารจัดการ ได้แก่ สถาบันต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันการพลศึกษาที่กำหนดจากส่วนกลางทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข คือ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ควรพัฒนาให้อาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ควรจัดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัยให้ทันสมัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบริการวิชาการ คือ ควรสำรวจความต้องการของชุมชน และด้านบริหารจัดการ คือ ควรผลักดันให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ สามารถบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การได้ด้วยตนเอง.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter