Normal view MARC view ISBD view

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Factors affecting the learning organization of the municipality in Suratthani Province / นางสาวเหมือนขวัญ ช่วยคง.

By: เหมือนขวัญ ช่วยคง,, 2529- ผู้แต่ง.
Contributor(s): เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | พนมพัทธ์ สมิตานนท์, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes วจ 2 ห74 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฑ, 377 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Factors affecting the learning organization of the municipality in Suratthani Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ -- วิทยานิพนธ์ | การบริหารองค์ความรู้Online resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Abstract: การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 3) เสนอกลยุทธ์ในการสร้างเทศบาลให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณและมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย ประชากร คือ เทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 แห่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,514 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ จำนวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 2) การจัดการเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 61.70 และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 73.70 และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 76.60 3) กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการสร้างเทศบาลให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คือ จัดสรรงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับเทศบาล เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาล จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ สร้างทีมปฏิบัติงานเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน โดยอาศัย ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแฉพาะกิจ เพื่อให้งานสามารถดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากร ได้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ส่วนในภาพรวม มีข้อเสนอแนะ คือ จะต้องนำหลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัฒนธรรมองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเทศบาล เพื่อสร้างเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กลายเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วจ 2 ห74 2561 (Browse shelf) 1 1000530127 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [343]-349.

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ 3) เสนอกลยุทธ์ในการสร้างเทศบาลให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณและมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย ประชากร คือ เทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 แห่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,514 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ จำนวน 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 2) การจัดการเชิงกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 61.70 และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 73.70 และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และวัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 76.60 3) กลยุทธ์ที่ควรใช้ในการสร้างเทศบาลให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คือ จัดสรรงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับเทศบาล เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาล จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ สร้างทีมปฏิบัติงานเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน โดยอาศัย ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแฉพาะกิจ เพื่อให้งานสามารถดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากร ได้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ส่วนในภาพรวม มีข้อเสนอแนะ คือ จะต้องนำหลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัฒนธรรมองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเทศบาล เพื่อสร้างเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กลายเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter