Normal view MARC view ISBD view

ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา = The strength of Farmers Group in Large Agricultural Land Plot Extension System in Ban Nonkrasung Krabuangyai Sub-District, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province / นางสาวเกษศริน รอดศรี.

By: เกษศริน รอดศรี,, 2525- ผู้แต่ง.
Contributor(s): เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา. | พลสราญ สราญรมย์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes สส 1 ก77 2560 Material type: TextTextProducer: 2560Description: [ก]-ฎ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Strength of Farmers Group in Large Agricultural Land Plot Extension System in Ban Nonkrasung Krabuangyai Sub-District, Phimai District, Nakhon Ratchasima Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ -- วิทยานิพนธ์ | การส่งเสริมการเกษตร -- ไทยOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (2) สภาพการผลิตข้าวของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (3) สภาพการส่งเสริมการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกร (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง (5) ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 6) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิธีดำเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 151 ราย ซึ่งใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) จำนวน 110 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 65.5 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51.60 ปี เกินครึ่งจบประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.58 คน จำนวนแรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.57 คน ร้อยละ 92.7 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 90.0 ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 72.7 รับจ้างทางการเกษตรเป็นอาชีพรอง (2) เกษตรกรร้อยละ 65.5 มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง พื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย 28.67 ไร่ นำเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เฉลี่ย 26.36 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 481.82 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,716.16 บาทต่อไร่ ร้อยละ 77.27 จำหน่ายผลผลิตแก่สหกรณ์การเกษตร (3) เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคลมากที่สุด โดยรับจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประธานกรรมการกลุ่มในระดับมากที่สุด ได้รับการส่งเสริมด้านการลดต้นทุนในระดับมากและต้องการได้รับการส่งเสริมในด้านการเชื่อมโยงตลาดมากที่สุดในระดับมาก (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด เห็นว่ามีการดำเนินงานทุกด้านทั้งในด้านการบริหารกลุ่มการเรียนรู้พัฒนาสมาชิกการตลาดและการจัดการเงินทุนกลุ่ม (5) ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งในด้านกรรมการ/สมาชิกด้านการประเมินผลลัพธ์ในการดำเนินงานอยู่ในระดับมากและด้านการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ในระดับปานกลาง (6) เกษตรกรมีปัญหาในด้านการตลาดในระดับปานกลาง โดยต้องการเชื่อมโยงกับตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากที่สุด.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes สส 1 ก77 2560 (Browse shelf) 1 1000530124 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [111]-114.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (2) สภาพการผลิตข้าวของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร (3) สภาพการส่งเสริมการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกร (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง (5) ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 6) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิธีดำเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 151 ราย ซึ่งใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) จำนวน 110 โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีลักษณะคำถามเป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการศึกษาพบว่า (1) เกษตรกรร้อยละ 65.5 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51.60 ปี เกินครึ่งจบประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.58 คน จำนวนแรงงานภาคการเกษตรเฉลี่ย 2.57 คน ร้อยละ 92.7 เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 90.0 ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 72.7 รับจ้างทางการเกษตรเป็นอาชีพรอง (2) เกษตรกรร้อยละ 65.5 มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นของตนเอง พื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย 28.67 ไร่ นำเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เฉลี่ย 26.36 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 481.82 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,716.16 บาทต่อไร่ ร้อยละ 77.27 จำหน่ายผลผลิตแก่สหกรณ์การเกษตร (3) เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคลมากที่สุด โดยรับจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประธานกรรมการกลุ่มในระดับมากที่สุด ได้รับการส่งเสริมด้านการลดต้นทุนในระดับมากและต้องการได้รับการส่งเสริมในด้านการเชื่อมโยงตลาดมากที่สุดในระดับมาก (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด เห็นว่ามีการดำเนินงานทุกด้านทั้งในด้านการบริหารกลุ่มการเรียนรู้พัฒนาสมาชิกการตลาดและการจัดการเงินทุนกลุ่ม (5) ความคิดเห็นที่มีต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งในด้านกรรมการ/สมาชิกด้านการประเมินผลลัพธ์ในการดำเนินงานอยู่ในระดับมากและด้านการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ในระดับปานกลาง (6) เกษตรกรมีปัญหาในด้านการตลาดในระดับปานกลาง โดยต้องการเชื่อมโยงกับตลาดและการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากที่สุด.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter