Normal view MARC view ISBD view

แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน = Guidelines for development of Young Smart Farmer in the Upper Northeastern Region / นางสาวธิรดา วงษ์กุดเลาะ.

By: ธิรดา วงษ์กุดเลาะ,, 2533- ผู้แต่ง.
Contributor(s): เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | บำเพ็ญ เขียวหวาน, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes สส 1 ธ64 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ญ, 92 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Guidelines for development of Young Smart Farmer in the Upper Northeastern Region.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร -- วิทยานิพนธ์ | ยุวเกษตรกร | เกษตรกร -- ไทย | การพัฒนาการเกษตร -- ไทยOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Summary: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ 2) ความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3) ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการเรียนรู้เนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5) ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ ประชากรที่ศึกษามีสองกลุ่มคือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ปี 2561 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่นจำนวน 50 ราย เก็บข้อมูลทุกรายโดยแบบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรกรรุ่นใหม่ 13 ราย เก็บข้อมูลทุกรายโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรรุ่นใหม่มีอายุเฉลี่ย 29.72 ปีส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำการเกษตรเฉลี่ย 6.76 ปี ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด มีพื้นที่ทำกิจกรรมการเกษตรเฉลี่ย 7.26 ไร่ ทุกคนมีที่ดินเป็นของตนเองและมีการปลูกพืชผัก มีแรงงานด้านการเกษตรเฉลี่ย 2.38 คน และมีรายได้จากภาคการเกษตรต่อปีน้อยกว่า 200,000 บาท 2) เกษตรกรรุ่นใหม่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียนถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดและมีความพึงพอใจมากที่สุด 3) เกษตรกรรุ่นใหม่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก 4) เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการจัดทำแผนธุรกิจมากที่สุด เสนอให้มีการสอนเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 5) YSF และเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่าแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ควรพัฒนาในประเด็นความรู้ ทัศนคติ และทักษะตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น Smart Farmer ต่อไป.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes สส 1 ธ64 2561 (Browse shelf) 1 1000530003 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [79]-81.

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรรุ่นใหม่ 2) ความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3) ความพึงพอใจต่อเนื้อหาการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการเรียนรู้เนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5) ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเกษตรกรุ่นใหม่ ประชากรที่ศึกษามีสองกลุ่มคือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ปี 2561 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่นจำนวน 50 ราย เก็บข้อมูลทุกรายโดยแบบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกษตรกรรุ่นใหม่ 13 ราย เก็บข้อมูลทุกรายโดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรรุ่นใหม่มีอายุเฉลี่ย 29.72 ปีส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำการเกษตรเฉลี่ย 6.76 ปี ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด มีพื้นที่ทำกิจกรรมการเกษตรเฉลี่ย 7.26 ไร่ ทุกคนมีที่ดินเป็นของตนเองและมีการปลูกพืชผัก มีแรงงานด้านการเกษตรเฉลี่ย 2.38 คน และมีรายได้จากภาคการเกษตรต่อปีน้อยกว่า 200,000 บาท 2) เกษตรกรรุ่นใหม่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียนถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดและมีความพึงพอใจมากที่สุด 3) เกษตรกรรุ่นใหม่มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเนื้อหาการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก 4) เกษตรกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการจัดทำแผนธุรกิจมากที่สุด เสนอให้มีการสอนเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 5) YSF และเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่าแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ควรพัฒนาในประเด็นความรู้ ทัศนคติ และทักษะตามเกณฑ์การประเมินของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น Smart Farmer ต่อไป.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter