Normal view MARC view ISBD view

ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวในจังหวัดกาญจนบุรี = Success of Star-award Sub-district health promoting hospitals’ operations in Kanchanaburi Province / นางธิติพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์.

By: ธิติพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์,, 2518- ผู้แต่ง.
Contributor(s): วรางคณา จันทร์คง, อาจารย์ที่ปรึกษา. | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
Call number: Thes วส 2 ธ64 2561 Material type: TextTextProducer: 2561.Description: [ก]-ญ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Success of Star-award Sub-district health promoting hospitals’ operations in Kanchanaburi Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกบริหารสาธารณสุข -- วิทยานิพนธ์. | โรงพยาบาล -- การบริหาร. | ความสำเร็จ.Online resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Abstract: การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวใน 5 หมวด ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนมีสุขภาพดี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสูขภาพตำบลติดตาว ในจังหวัดกาญจนบุรี(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบลติดตาวและ(3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวผ่านเกณฑ์ ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้อำวำนวยการ หรือผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่ผ่านการประเมินในปี 2560 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านผู้ศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคือการวิเคราะห์เนื้อหา โดยจัดหมวดหมู่ สรุปและดีความของเนื้อหาข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดิดดาวใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 บริหารดีคือมีผู้นำที่ดีที่สามารถบริหารได้ดี หมวดที่ 2 ประสานงานดีคือภาคีมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือที่ดี หมวดที่ 3 บุคลากรดีคือมีบุคลากร เก่ง ดี มีสุข หมวดที่ 4 บริการดีคือมีให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างครบถ้วนได้ตามมาตรฐาน และหมวดที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดีคือประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวรวมถึงดูแลกันในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยมีกลไกสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดาเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวคือ ปัจจัยการรับรู้นโยบายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและแรงจูงใจ และ (3) ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ นโยบายที่ยังไม่ชัดเจน การขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน และข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาด้านการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะควรทบทวนนโยบายให้มีความชัดเจน สนับสนุนงบประมาณในการค้าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงาน.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วส 2 ธ64 2561 (Browse shelf) 1 1000530011 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [110]-116.

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวใน 5 หมวด ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนมีสุขภาพดี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสูขภาพตำบลติดตาว ในจังหวัดกาญจนบุรี(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบลติดตาวและ(3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวผ่านเกณฑ์ ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้อำวำนวยการ หรือผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่ผ่านการประเมินในปี 2560 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านผู้ศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคือการวิเคราะห์เนื้อหา โดยจัดหมวดหมู่ สรุปและดีความของเนื้อหาข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดิดดาวใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 บริหารดีคือมีผู้นำที่ดีที่สามารถบริหารได้ดี หมวดที่ 2 ประสานงานดีคือภาคีมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือที่ดี หมวดที่ 3 บุคลากรดีคือมีบุคลากร เก่ง ดี มีสุข หมวดที่ 4 บริการดีคือมีให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างครบถ้วนได้ตามมาตรฐาน และหมวดที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดีคือประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวรวมถึงดูแลกันในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยมีกลไกสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดาเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวคือ ปัจจัยการรับรู้นโยบายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและแรงจูงใจ และ (3) ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ นโยบายที่ยังไม่ชัดเจน การขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน และข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาด้านการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะควรทบทวนนโยบายให้มีความชัดเจน สนับสนุนงบประมาณในการค้าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงาน.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter