Normal view MARC view ISBD view

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี = Factors related to public health administration of district public health officers in Kanchanaburi Province / นายไชยพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์.

By: ไชยพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์,, 2510- ผู้แต่ง.
Contributor(s): ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | วรางคณา จันทร์คง, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes วส 2 ช94 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ญ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Factors related to public health administration of district public health officers in Kanchanaburi Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกบริหารสาธารณสุข -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิทยานิพนธ์ | การบริหารสาธารณสุข | ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Abstract: การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้อำนาจหน้าที่ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ (2) การบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้อำนาจหน้าที่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ กับการบริหารสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารสาธารณสุขในระดับอำเภอ จำนวน 158 คน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 13 คน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 145 คน โดยศึกษาทุกหน่วยประชากร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติพรรณนา แสดงด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.22 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขเฉลี่ย 28.98 ปี มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ปัจจุบันเฉลี่ย 15.85 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การรับรู้อำนาจหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ อยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภออยู่ในระดับมาก (2) การบริหารสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ อยู่ในระดับมาก และ (3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้อำนาจหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ (p-0.001) และระดับการศึกษา (p<0.05).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วส 2 ช94 2561 (Browse shelf) 1 1000530014 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Theses , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Thes วท 2 ส73 2562 การพัฒนาเครื่องปรับปรุงความละเอียดของเส้นใยดาหลาส่วนลำต้น = Thes วท 2 ส77 2562 การปรับปรุงการบรรจุแป้งทาหน้าด้วยเครื่องบรรจุแบบเกลียวเพื่อลดความผันแปรของน้ำหนักบรรจุ = Thes วส 2 ก56 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเสพยากลุ่มเมทแอมเฟตามีนในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ = Thes วส 2 ช94 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี = Thes วส 2 ณ66 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร = Factors associated with prevention and control performance of hypertension among village health volunteers in Pho Prathap Chang District, Phichit Province / Thes วส 2 ด53 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายสุขภาพเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี = Thes วส 2 ท44 2561 การประเมินผลระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา = Evaluation of strategic management system of offices under Songkhla Provincial Health Office /

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [91]-99.

การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้อำนาจหน้าที่ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ (2) การบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้อำนาจหน้าที่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ กับการบริหารสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารสาธารณสุขในระดับอำเภอ จำนวน 158 คน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 13 คน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 145 คน โดยศึกษาทุกหน่วยประชากร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติพรรณนา แสดงด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.22 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขเฉลี่ย 28.98 ปี มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ปัจจุบันเฉลี่ย 15.85 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การรับรู้อำนาจหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ อยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภออยู่ในระดับมาก (2) การบริหารสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ อยู่ในระดับมาก และ (3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้อำนาจหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ (p-0.001) และระดับการศึกษา (p<0.05).

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter