Normal view MARC view ISBD view

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้: กรณีศึกษาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ = The operation for student’s desirable characteristics development based on Tzu Chi’s humanities approach: a case study of Chiang Mai Tzu Chi School / นางสาวพรนภา ลือตาล.

By: พรนภา ลือตาล,, 2524- ผู้แต่ง.
Contributor(s): ชูฃาติ พ่วงสมจิตร์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | รัตนา ดวงแก้ว, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes ศษ 2 พ43 2560 Material type: TextTextProducer: 2560Description: [ก]-ฏ, 225 แผ่น : ภาพประกอบ(สีบางภาพ) ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: Operation for student’s desirable characteristics development based on Tzu Chi’s humanities approach: a case study of Chiang Mai Tzu Chi School.Subject(s): โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ -- นักเรียน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | นักเรียน -- การดำเนินชีวิต | จริยธรรมนักเรียนOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Abstract: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการบริหารและดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (2) ศึกษาผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และ (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 32 คนประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 1 คน ครูและบุคลากร 7 คน นักเรียน 12 คน และตัวแทนผู้ปกครอง 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยปรากฏผลดังนี้ (1) แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ที่นำมาใช้ในพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คือ หลักพรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา (2) ผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักพรหมวิหารสี่ สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเด่นชัด เป็นที่พึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรและหน่วยงานต่างๆ แต่มีปัญหาเรื่องผู้ปกครองบางส่วนยังไม่เข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาของฉือจื้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองกลุ่มดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถนำแนวทางตามวิถีของฉือจี้ไปใช้ในครอบครัวหรือสังคมภายนอกได้อย่างสม่ำเสมอ และ (3) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนควรมีการให้รางวัล เกียรติบัตร ชมเชยนักเรียนที่ได้ปฏิบัติดี ทางโรงเรียนเน้นการสร้างความเข้าใจกับทางบ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทิศทางเดียวกัน และเน้นการฝึกให้นักเรียนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความเข้มแข็ง และกล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตในสังคมตามแนวทางที่ถูกต้องและมีคุณธรรม.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes ศษ 2 พ43 2560 (Browse shelf) 1 1000529983 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Theses , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Thes ศษ 2 จ66 2560 ปัจจัยการบริหารที่สัมพันธ์ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร = Management factors related to the operation of internal quality assurance in non-formal and informal education centers under the Office of the Non Formal and Informal Education in Bangkok Metropolis / Thes ศษ 2 ป49 2560 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จังหวัดสมุทรสาคร = The internal quality assurance operation of private non-formal education schools in Samut Sakhon Province / Thes ศษ 2 พ25 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 = Factors affecting student quality in schools under the Office of Secondary Education Service Area 6 / Thes ศษ 2 พ43 2560 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้: Thes ศษ 2 พ636 2560 อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 = The influences of administrator’s creative leadership on the effectiveness of learning management in the 21st Century of Schools under the Secondary Education Service Area Office 26 / Thes ศษ 2 ภ625 2560 ปัจจัยคัดสรรด้านการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ = Selected administrative factors affecting educational management for job attainment of students inspecial education schools for students with intellectual disabilities under the Bureau of Special Education Administration/ Thes ศษ 2 ม36 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Development of information system for educational measurement, evaluation and records of Tessaban 1 (Eang Siang Samakkhee) School under Hat Yai City Municipality, Songkhla Province /

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [210]-213.

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการบริหารและดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (2) ศึกษาผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และ (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 32 คนประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 1 คน ครูและบุคลากร 7 คน นักเรียน 12 คน และตัวแทนผู้ปกครอง 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยปรากฏผลดังนี้ (1) แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ที่นำมาใช้ในพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คือ หลักพรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา (2) ผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักพรหมวิหารสี่ สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเด่นชัด เป็นที่พึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรและหน่วยงานต่างๆ แต่มีปัญหาเรื่องผู้ปกครองบางส่วนยังไม่เข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาของฉือจื้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองกลุ่มดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถนำแนวทางตามวิถีของฉือจี้ไปใช้ในครอบครัวหรือสังคมภายนอกได้อย่างสม่ำเสมอ และ (3) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนควรมีการให้รางวัล เกียรติบัตร ชมเชยนักเรียนที่ได้ปฏิบัติดี ทางโรงเรียนเน้นการสร้างความเข้าใจกับทางบ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทิศทางเดียวกัน และเน้นการฝึกให้นักเรียนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความเข้มแข็ง และกล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตในสังคมตามแนวทางที่ถูกต้องและมีคุณธรรม.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter