Normal view MARC view ISBD view

การจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = Knowledge management of office of the National Economic and Social Development Board / นางสาวสาวิตรี สกลเศรษฐ.

By: สาวิตรี สกลเศรษฐ,, 2521- ผู้แต่ง.
Contributor(s): จำเนียร ราชแพทยาคม, อาจารย์ที่ปรึกษา. | จีระ ประทีป, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes วจ 2 ส657 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฎ, 233 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Knowledge management of office of the National Economic and Social Development Board.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ -- วิทยานิพนธ์ | การบริหารองค์ความรู้ | การเรียนรู้องค์การOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Summary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรู้ / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ / ระดับความเป็นองค์การ และวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน การวิเคราะห์ถดถยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน การค้นหา/บ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้โดยมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ มีดังนี้ ด้านประเมินผล ด้านแรงจูงใจของบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ 4) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ ในการปฏิบัติงานควรส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านทางกิจกรรมการจัดการความรู้และควรประเมินการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนและออกแบบการจัดการความรู้ในครั้งต่อไป.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วจ 2 ส657 2561 (Browse shelf) 1 1000529989 Checked out 30/11/2020
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Theses , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Thes วจ 2 ว652 2560 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Organization development toward high performance organization of Rajabhat Universities in Northeastern Region / Thes วจ 2 ส455 2561 ประสิทธิภาพการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า = Thes วจ 2 ส6464 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี = Factors affecting success in the performance of personnel of Bang Kwang Central Prison in Nonthaburi Province / Thes วจ 2 ส657 2561 การจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = Thes วจ 2 ห74 2561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Thes วจ 2 อ75 2559 ภาวะผู้นำกับการบริหารธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดบึงกาฬ = The leadership and good governance of Sub-district Administrative Organization in Bueng Kan Province / Thes วจ 2 อ76 2561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย “5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” ไปปฎิบัติ :

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [199]-206.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรู้ / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ / ระดับความเป็นองค์การ และวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน การวิเคราะห์ถดถยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน การค้นหา/บ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้โดยมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ มีดังนี้ ด้านประเมินผล ด้านแรงจูงใจของบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ 4) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ ในการปฏิบัติงานควรส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านทางกิจกรรมการจัดการความรู้และควรประเมินการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนและออกแบบการจัดการความรู้ในครั้งต่อไป.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter