Normal view MARC view ISBD view

การนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา = The national development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province / นางสาวเนตรนภา ขัติยศ.

By: เนตรนภา ขัติยศ,, 2534- ผู้แต่ง.
Contributor(s): เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | พนมพัทธ์ สมิตานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes วจ 2 น74 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ด, 374 แผ่น : ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated | computer Carrier type: volume | online resourceOther title: National development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ -- วิทยานิพนธ์ | โครงการไทยนิยมยั่งยืน -- ไทย -- พะเยา | การพัฒนาประเทศ -- นโยบายของรัฐOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Summary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จ ความแตกต่างกันของความคิดเห็นของแต่ละอำเภอ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อ และเสนอแนวทางของการนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี กลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 816 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการนำนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) แต่ละอำเภอมีความความคิดเห็นต่อความสำเร็จที่แตกต่างกัน 3) หลักธรรมาภิบาลกานำนโยบายไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จ และ4) ควรมีการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องและปรับเงื่อนไขในการดำเนินโตรงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes วจ 2 น74 2561 (Browse shelf) 1 1000529990 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Theses , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Thes วจ 2 ธ65 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง = Factors influencing service quality of a government hospital / Thes วจ 2 น47 2560 การประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา = A performance evaluation of Plaeng Yao Sub-district municipality, Plaeng Yao District, Chachoengsao Province / Thes วจ 2 น73 2560 การพัฒนาประสิทธิผลการให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร = Development of service effectiveness for Graduate Students of Rajabhat Universities in Bangkok / Thes วจ 2 น74 2561 การนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา = Thes วจ 2 บ73 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการนำงานวิจัยข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ = Factors influencing the achievement of agricultural research implementation, Chai Nat 2 hybrid sweet corn variety of the department of agriculture / Thes วจ 2 พ254 2559 การจัดการความรู้ของการยางแห่งประเทศไทย = Knowledge management of Rubber Authority of Thailand / Thes วจ 2 ม74 2561 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ =

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [335]-347.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จ ความแตกต่างกันของความคิดเห็นของแต่ละอำเภอ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อ และเสนอแนวทางของการนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี กลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 816 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการนำนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) แต่ละอำเภอมีความความคิดเห็นต่อความสำเร็จที่แตกต่างกัน 3) หลักธรรมาภิบาลกานำนโยบายไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จ และ4) ควรมีการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องและปรับเงื่อนไขในการดำเนินโตรงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter