Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ = Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process / โดย อาจารย์วิภุส แสนเจริญ.

By: วิภุส แสนเจริญ, ผู้วิจัย.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Call number: KPT1758 ว64 2561 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี] : [สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561Description: ก-[ฉ], 98 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: แนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ | Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process.Subject(s): การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) | สัญญาอนุญาโตตุลาการSummary: การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของกระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ความหมาย ขั้นตอนในชั้นต่างๆ ข้อดีข้อเสีย กฎหมายอนุญาโตตุลาการเบื้องต้นทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบทบาทของศาลที่มีอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (2) ศึกษาความหมายของสัญญาอนุญาโตตุลาการ รูปแบบในการจัดทำสัญญาอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เนื้อหาที่คู่พิพาทควรกำหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการ และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ (3) ศึกษากฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของไทยและกฎหมายในภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในกรณีที่เกิดการละเมิดพันธะกรณีตามสัญญา เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ ขั้นตอน ของการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการของแต่ละประเทศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งละเมิดความผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยการนำข้อพิพาทไปเข้าสู่กระบวนการทางศาล แทนที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญา แต่เนื่องจากมีความตกลงระหว่างประเทศได้แก่ Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards 1958 หรือ อนุสัญญา New York 1958 ที่กำหนดให้สาลต้องยอมรับผลของสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลสมบูรณ์ โดยต้องมีคำสั่งส่งให้คู่พิพาทที่นำข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลนั้น กลับไประงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ หรือทีเรียกว่าคำสั่ง Aniti-suit injuction เว้นแต่ สัญญาอนุญาโตตุลาการจะตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ประเทศใดที่ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา New York 1958 ย่อมต้องผูกพันธะกรณีดังกล่าวเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า บรรดาประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ จะมีกฎหมายภายในของตนที่รับเอาหลักการของอนุสัญญา New York 1958 มาใช้บังคับในเขตอำนาจของตน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น การกำหนดเวลาในการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อมีการละเมิดสัญญาอนุญาโตตุลาการ สาเหตุตามกฎหมายที่จะทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ หรือ สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของศาลเกี่ยวกับการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection KPT1758 ว64 2561 (Browse shelf) 1 1000525275 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection KPT1758 ว64 2561 (Browse shelf) 2 1000525276 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection KPT1758 ว64 2561 (Browse shelf) 1 1000487341 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI General Collection , Collection code: General Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT1758 ก25 2560 กฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / KPT1758 ค564 2562 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / KPT1758 ว64 2561 รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ = Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process / KPT1758 ว64 2561 รายงานการวิจัยเรื่องแนวคิดในการบังคับใช้สัญญาในการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ = Concept in enforcing the arbitration agreement as the dispute resolution process / KPT1829 ส64 2561 โครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหากฎหมายที่รองรับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ = Legal problem regarding disputes settlement by Arbitration Online / KPT1829 ส64 2561 โครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหากฎหมายที่รองรับการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ = Legal problem regarding disputes settlement by Arbitration Online / KPT1829 ส75 2560 รายงานวิจัยเรื่องแนวทางการตีความของศาลภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 /

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [94]-[98].

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะทั่วไปของกระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ความหมาย ขั้นตอนในชั้นต่างๆ ข้อดีข้อเสีย กฎหมายอนุญาโตตุลาการเบื้องต้นทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบทบาทของศาลที่มีอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (2) ศึกษาความหมายของสัญญาอนุญาโตตุลาการ รูปแบบในการจัดทำสัญญาอนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เนื้อหาที่คู่พิพาทควรกำหนดในสัญญาอนุญาโตตุลาการ และหลักการทั่วไปเกี่ยวกับบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ (3) ศึกษากฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของไทยและกฎหมายในภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการตามสัญญาอนุญาโตตุลาการในกรณีที่เกิดการละเมิดพันธะกรณีตามสัญญา เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบ ขั้นตอน ของการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการของแต่ละประเทศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ในกรณีที่คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งละเมิดความผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการ โดยการนำข้อพิพาทไปเข้าสู่กระบวนการทางศาล แทนที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญา แต่เนื่องจากมีความตกลงระหว่างประเทศได้แก่ Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards 1958 หรือ อนุสัญญา New York 1958 ที่กำหนดให้สาลต้องยอมรับผลของสัญญาอนุญาโตตุลาการที่มีผลสมบูรณ์ โดยต้องมีคำสั่งส่งให้คู่พิพาทที่นำข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลนั้น กลับไประงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ หรือทีเรียกว่าคำสั่ง Aniti-suit injuction เว้นแต่ สัญญาอนุญาโตตุลาการจะตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ประเทศใดที่ได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา New York 1958 ย่อมต้องผูกพันธะกรณีดังกล่าวเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า บรรดาประเทศภาคีของอนุสัญญาฯ จะมีกฎหมายภายในของตนที่รับเอาหลักการของอนุสัญญา New York 1958 มาใช้บังคับในเขตอำนาจของตน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น การกำหนดเวลาในการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อมีการละเมิดสัญญาอนุญาโตตุลาการ สาเหตุตามกฎหมายที่จะทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ หรือ สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของศาลเกี่ยวกับการบังคับสัญญาอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น.

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวิชาการจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter