Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย = A computer-based exams' management model based on readiness of individual students for essay test items / โดย สุภมาส อังศุโชติ, ศจี จิระโร.

By: สุภมาส อังศุโชติ.
Contributor(s): ศจี จิระโร.
Call number: LB2367.25 ส74 2561 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561]Description: ก-ช, 130 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Other title: รูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย | Computer-based exams' management model based on readiness of individual students for essay test items.Subject(s): นักศึกษา -- การสอบ | การจัดการ -- การสอบ | ระบบคอมพิวเตอร์ -- การสอบSummary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบการจัดการการสอนตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย (2) ทดลองและประเมินการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ (3) นำเสนอรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบสอบ อาจารย์วัดผลและเจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าทดสอบระบบ และนักศึกษาที่เข้าสอบ Walk-in Exam ชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการสอบถามโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะ์เนื้อหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกแบบการจัดการการสอบฯ ไว้ 3 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนการสอบ การดำเนินการระหว่างการสอบ และการดำเนินการหลังการสอบเสร็จ (2) การทดลองและการประเมินผลโดยผู้เข้าสอบมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ผู้เข้าสอบต้องการให้เพิ่มชุดวิชาที่มีการสอบอัตนัยในการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลโดยเฉพาะชุดวิชาของนิติศาสตร์ และขอให้ประกาศผลสอบภายใน 7-10 วันหลังสอบ (3)รูปแบบการจัดการเตียมความพร้อม ประกอบด้วย (3.1) การเตรียมตัวก่อนสอบ 1) ชุดวิชาที่เลือกนำมาจัดสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้วต้องเป็นชุดที่ประธานกรรมการบริหารชุดวิชาพร้อมที่จะออกข้อสอบอัตนัยและตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย 2) การเตรียมแบบทดสอบที่เพิ่มข้อสอบอัตนัยเข้าไปในข้อสอบปรนัยที่สุ่มได้ 3) การเปิดรับสมัครสอบพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาสอบที่จัดเฉพาะสัปดาห์ที่ 1-2 เท่านั้น นักศึกษาที่เข้าสอบต้องมีความสามารถในการพิมพ์คำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ และช่วงเวลาประกาศผลการสอบกำหนดไว้ 2 สัปดาห์หลังสอบ (3.2) การดำเนินการระหว่างสอบ เพิ่มขั้นตอนการส่งคำตอบของนักศึกษาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ตรวจหลังปิดระบบสอบทุกศูนย์ในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ที่มีการสอบ (3.3) การดำเนินการหลังสอบเสร็จ ประกอบด้วย 1) กำหนดผู้ตรวจข้อสอบ และจำนวนข้อสอบที่ให้ตรวจในระบบตรวจข้อสอบตามสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด 2) การตรวจข้อสอบดำเนินการได้ 2 รุปแบบคือการตรวจจากไฟ์ในระบบ และการพิมพ์เป็นกระดาษตรวจนอกระบบ แล้วบันทึกคะแนนเข้าระบบตรวจข้อสอบก่อนส่งคะแนน และ 3)ประมวลผลและประกาศผลสอบทางอีเมล์ที่นักศึกษาใช้สมัครสอบ
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection LB2367.25 ส74 2561 (Browse shelf) 1 1000423007 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LB2367.25 ส74 2561 (Browse shelf) 1 1000524617 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LB2367.25 ส74 2561 (Browse shelf) 2 1000524618 Available

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 72-73.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบการจัดการการสอนตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย (2) ทดลองและประเมินการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ (3) นำเสนอรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบสอบ อาจารย์วัดผลและเจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าทดสอบระบบ และนักศึกษาที่เข้าสอบ Walk-in Exam ชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการสอบถามโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะ์เนื้อหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกแบบการจัดการการสอบฯ ไว้ 3 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนการสอบ การดำเนินการระหว่างการสอบ และการดำเนินการหลังการสอบเสร็จ (2) การทดลองและการประเมินผลโดยผู้เข้าสอบมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ผู้เข้าสอบต้องการให้เพิ่มชุดวิชาที่มีการสอบอัตนัยในการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลโดยเฉพาะชุดวิชาของนิติศาสตร์ และขอให้ประกาศผลสอบภายใน 7-10 วันหลังสอบ (3)รูปแบบการจัดการเตียมความพร้อม ประกอบด้วย (3.1) การเตรียมตัวก่อนสอบ 1) ชุดวิชาที่เลือกนำมาจัดสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้วต้องเป็นชุดที่ประธานกรรมการบริหารชุดวิชาพร้อมที่จะออกข้อสอบอัตนัยและตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย 2) การเตรียมแบบทดสอบที่เพิ่มข้อสอบอัตนัยเข้าไปในข้อสอบปรนัยที่สุ่มได้ 3) การเปิดรับสมัครสอบพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาสอบที่จัดเฉพาะสัปดาห์ที่ 1-2 เท่านั้น นักศึกษาที่เข้าสอบต้องมีความสามารถในการพิมพ์คำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ และช่วงเวลาประกาศผลการสอบกำหนดไว้ 2 สัปดาห์หลังสอบ (3.2) การดำเนินการระหว่างสอบ เพิ่มขั้นตอนการส่งคำตอบของนักศึกษาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ตรวจหลังปิดระบบสอบทุกศูนย์ในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ที่มีการสอบ (3.3) การดำเนินการหลังสอบเสร็จ ประกอบด้วย 1) กำหนดผู้ตรวจข้อสอบ และจำนวนข้อสอบที่ให้ตรวจในระบบตรวจข้อสอบตามสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด 2) การตรวจข้อสอบดำเนินการได้ 2 รุปแบบคือการตรวจจากไฟ์ในระบบ และการพิมพ์เป็นกระดาษตรวจนอกระบบ แล้วบันทึกคะแนนเข้าระบบตรวจข้อสอบก่อนส่งคะแนน และ 3)ประมวลผลและประกาศผลสอบทางอีเมล์ที่นักศึกษาใช้สมัครสอบ

ทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำสาขาวิชา/สำนัก/สถาบัน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter