Normal view MARC view ISBD view

หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ [sound recording] = Professional experience in political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: av STOU 80410 CDA-T 60/006 Material type: ScoreScorePublisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2559]Description: 3 แผ่น (3,540 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.Other title: ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ [sound recording] | Professional experience in political science [sound recording].Contained works: กระมล ทองธรรมชาติ. วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ | อัมพร ธำรงลักษณ์. ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง | เสน่ห์ จุ้ยโต. เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ | ชรินทร์ สันประเสริฐ. กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ | เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. เศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ | นันทนา นันทวโรภาส. การสื่อสารทางการเมือง | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ | ขจิต จิตตเสวี. รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ | เสน่ห์ จุ้ยโต. ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ | จุมพล หนิมพานิช. ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ | ธีระ นุชเปี่ยม. นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก | ทองอินทร์ วงศ์โสธร. กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ | วิจิตร ศรีสอ้าน. การพัฒนาภาวะผู้นำ.Subject(s): รัฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
Contents:
คำนำและสารบัญ (30 นาที) -- วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ / กระมล ทองธรรมชาติ (154 นาที) -- จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (156 นาที) -- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (165 นาที) -- ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง / อัมพร ธำรงลักษณ์ (161 นาที) -- เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ / เสน่ห์ จุ้ยโต (147 นาที) -- กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ / ชรินทร์ สันประเสริฐ (369 นาที) -- เศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (232 นาที).
คำนำและสารบัญ (32 นาที) -- การสื่อสารทางการเมือง / นันทนา นันทวโรภาส (238 นาที) -- การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (190 นาที) -- รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ / ขจิต จิตตเสวี (249 นาที) -- ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ / เสน่ห์ จุ้ยโต (177 นาที) -- ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ / จุมพล หนิมพานิช (279 นาที) -- นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก / ธีระ นุชเปี่ยม (267 นาที) -- กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ / ทองอินทร์ วงศ์โสธร (198 นาที) -- การพัฒนาภาวะผู้นำ / วิจิตร ศรีสอ้าน (335 นาที) -- แผ่นที่ 3. แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1 -15 (161 นาที).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008111142 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008111143 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008111144 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008111145 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008111146 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008111147 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008210891 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008210892 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008210893 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008210894 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008210895 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008210896 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008310586 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008310587 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008310588 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008310589 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008310590 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008310591 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008017185 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008017186 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008017187 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008017188 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008017189 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008017190 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008411771 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008411772 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008411773 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008411774 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008411775 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008411776 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008512540 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008512541 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008512542 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008512543 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008512544 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008512545 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008611509 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008611510 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008611511 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008611512 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008611513 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008611514 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008711125 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008711126 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008711127 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008711128 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008711129 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008711130 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008811231 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008811232 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008811233 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008811234 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008811235 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008811236 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 1 1008910515 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 1 1008910516 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 1 1008910517 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 1 2 1008910518 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 2 2 1008910519 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80410 CDA-T 60/006 (Browse shelf) แผ่นที่ 3 2 1008910520 Available

แผ่นที่ 1. คำนำและสารบัญ (30 นาที) -- วิชาการและวิชาชีพรัฐศาสตร์ / กระมล ทองธรรมชาติ (154 นาที) -- จริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (156 นาที) -- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (165 นาที) -- ธรรมาภิบาลในการบริหารการปกครอง / อัมพร ธำรงลักษณ์ (161 นาที) -- เทคนิคการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ / เสน่ห์ จุ้ยโต (147 นาที) -- กฎหมายสำหรับนักรัฐศาสตร์ / ชรินทร์ สันประเสริฐ (369 นาที) -- เศรษฐกิจการเมืองประยุกต์ / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (232 นาที).

แผ่นที่ 2. คำนำและสารบัญ (32 นาที) -- การสื่อสารทางการเมือง / นันทนา นันทวโรภาส (238 นาที) -- การจัดการความขัดแย้งในมุมมองสหวิทยาการ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (190 นาที) -- รัฐศาสตร์กับความร่วมมือระหว่างประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ / ขจิต จิตตเสวี (249 นาที) -- ทักษะทางการบริหารสำหรับนักรัฐศาสตร์ / เสน่ห์ จุ้ยโต (177 นาที) -- ความรู้ ทักษะ และเทคนิคทางการเมืองสำหรับนักรัฐศาสตร์ / จุมพล หนิมพานิช (279 นาที) -- นักรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก / ธีระ นุชเปี่ยม (267 นาที) -- กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นคณะ / ทองอินทร์ วงศ์โสธร (198 นาที) -- การพัฒนาภาวะผู้นำ / วิจิตร ศรีสอ้าน (335 นาที) -- แผ่นที่ 3. แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1 -15 (161 นาที).

MP3.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter