Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ = Professional experience in food, nutrition, and applications / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Call number: STOU 71416 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.ISBN: 9786161607593 (ล.2) ; 9786161607203 (ล.1)Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ | Professional experience in food, nutrition, and applications.Contained works: วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ | วราวุฒิ ครูส่ง. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ | ศศิมน ปรีดา. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | สายน้ำผึ้ง ทองใส. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์. สุขลักษณะและความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร | สุจิตต์ สาลีพันธ์. การบูรณาการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ | พึงพิศ ดุลยพัชร์. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | วศินา จันทรศิริ. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน | ปาริฉัตร ช้างสิงห์. อาหารเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | สิริพิชญ์ วรรณกาส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม | ศรีนวล กรกชกร. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | กนกวรรณ พีระวงศ์. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ | วิสิฐ จะวะสิต. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | นัฐพล ตั้งสุภูมิ. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ | สำอาง สืบสมาน. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | จุฑาพร ศรีพิพัฒน์. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านอาหารและโภชนาการ | สุจิตต์ สาลีพันธ์. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ | เสน่ห์ จุ้ยโต. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก.Subject(s): โภชนาการ | อาหาร
Contents:
ล.1 หน่วยที่ 1. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ -- หน่วยที่ 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ / วราวุฒิ ครูส่ง, ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม -- หน่วยที่ 3. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร / ศศิมน ปรีดา, สายน้ำผึ้ง ทองใส -- หน่วยที่ 4. สุขลักษณะและความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร / ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ -- หน่วยที่ 5. การบูรณาการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ / สุจิตต์ สาลีพันธ์ -- หน่วยที่ 6. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน / พึงพิศ ดุลยพัชร์, วศินา จันทรศิริ -- หน่วยที่ 7. อาหารเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว / ปาริฉัตร ช้างสิงห์ -- หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม / ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์, สิริพิชญ์ วรรณกาส.
ล.2 หน่วยที่ 9. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ / ศรีนวล กรกชกร, กนกวรรณ พีระวงศ์ -- หน่วยที่ 10. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ / วิสิฐ จะวะสิต, นัฐพล ตั้งสุภูมิ -- หน่วยที่ 11. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ / สำอาง สืบสมาน, จุฑาพร ศรีพิพัฒน์ -- หน่วยที่ 12. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านอาหารและโภชนาการ / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ -- หน่วยที่ 13. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ / สุจิตต์ สาลีพันธ์, ปาริฉัตร ช้างสิงห์ -- หน่วยที่ 14. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม / เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 15. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000609349 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000609351 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000609350 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000609352 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000618345 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000618347 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000618346 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000618348 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000627349 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000627347 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000627350 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000627348 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000600347 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000600349 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000600348 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000600350 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000636349 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000636347 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000636350 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000636348 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000504521 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000504526 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000504522 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000504527 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 3 1000504523 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 3 1000504528 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 4 1000504524 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 4 1000504529 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 5 1000504525 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 5 1000504530 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000645362 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000645364 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000645363 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000645365 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000654349 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000654351 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000654350 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000654352 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000663353 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000663351 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000663352 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000663354 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000672351 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000672353 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000672352 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000672354 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 1 1000681352 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 1 1000681350 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 1-8 2 1000681351 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71416 T (Browse shelf) 9-15 2 1000681353 Available

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศ / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ -- หน่วยที่ 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิต แปรรูปและบริการอาหารเพื่อโภชนาการ / วราวุฒิ ครูส่ง, ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม -- หน่วยที่ 3. การจัดการคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร / ศศิมน ปรีดา, สายน้ำผึ้ง ทองใส -- หน่วยที่ 4. สุขลักษณะและความปลอดภัยของห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร / ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ -- หน่วยที่ 5. การบูรณาการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ / สุจิตต์ สาลีพันธ์ -- หน่วยที่ 6. การบริหารจัดการอาหารตามหลักโภชนาการในระดับครัวเรือนและสถาบัน / พึงพิศ ดุลยพัชร์, วศินา จันทรศิริ -- หน่วยที่ 7. อาหารเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว / ปาริฉัตร ช้างสิงห์ -- หน่วยที่ 8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม / ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์, สิริพิชญ์ วรรณกาส.

ล.2 หน่วยที่ 9. กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ / ศรีนวล กรกชกร, กนกวรรณ พีระวงศ์ -- หน่วยที่ 10. การวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการ / วิสิฐ จะวะสิต, นัฐพล ตั้งสุภูมิ -- หน่วยที่ 11. การบูรณาการและเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ / สำอาง สืบสมาน, จุฑาพร ศรีพิพัฒน์ -- หน่วยที่ 12. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านอาหารและโภชนาการ / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ -- หน่วยที่ 13. การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพในระดับนโยบายและการประยุกต์ / สุจิตต์ สาลีพันธ์, ปาริฉัตร ช้างสิงห์ -- หน่วยที่ 14. ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม / เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 15. แนวโน้มวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter