Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน = Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call number: STOU 32208 T 2556 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Description: 2 เล่ม ((12), [668] ; (12), [508] หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.ISBN: 9786161604097 (ล. 1) ; 9786161604233 (ล. 2)Other title: ชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | Intermediate accounting II, financial reporting and financial statements analysis.Contained works: ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น | ดุษณีย์ ส่องเมือง. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์. ผลประโยชน์พนักงาน | นุชจรี พิเชฐกุล. การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน | นุชจรี พิเชฐกุล. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน | สุนา สุทธิเกียรติ. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน | วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์. แนวคิดการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | สุชาดา สถาวรวงศ์. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. การรายงานและการวิเคราะห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน | สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์. การรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร | ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม | ธวัช ภูษิตโภยไคย. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน.Subject(s): งบการเงิน | การเงิน | การบัญชี
Contents:
หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร -- หน่วยที่ 2. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา / ดุษณีย์ ส่องเมือง, สุชาดา สถาวรวงศ์ -- หน่วยที่ 3. ผลประโยชน์พนักงาน / สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ -- หน่วยที่ 4. การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน / นุชจรี พิเชฐกุล -- หน่วยที่ 5. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน / นุชจรี พิเชฐกุล -- หน่วยที่ 6. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท / สุนา สุทธิเกียรติ, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ -- หน่วยที่ 7. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ -- หน่วยที่ 8. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน/ วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.
แนวคิดการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ -- หน่วยที่ 10. การรายงานและการวิเคราะห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ -- หน่วยที่ 11. การรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร / สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ -- หน่วยที่ 12. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด / ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ -- หน่วยที่ 13. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. -- หน่วยที่ 14. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ / ธวัช ภูษิตโภยไคย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย -- หน่วยที่ 15. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000609015 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000609017 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000609016 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000609018 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000618013 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000618011 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000618014 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000618012 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000627015 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000627013 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000627016 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000627014 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000600015 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000600013 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000600016 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000600014 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000636015 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000636013 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000636016 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000636014 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000063821 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000063826 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000063822 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000063827 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 3 1000063823 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 3 1000063828 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 4 1000063824 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 4 1000063829 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 5 1000063825 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 5 1000063830 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000645030 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000645028 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000645031 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000645029 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000654015 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000654017 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000654016 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000654018 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000663017 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000663019 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000663018 In transit from ODI General Collection to UB General Collection since 04/08/2018
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000663020 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000672017 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000672019 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000672018 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000672020 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 1 1000681018 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 1 1000681016 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 1-8 2 1000681017 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 32208 T 2556 (Browse shelf) 9-15 2 1000681019 Available

บรรณานุกรม.

ล.1 หน่วยที่ 1. หนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร -- หน่วยที่ 2. หนี้สินไม่หมุนเวียนและการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา / ดุษณีย์ ส่องเมือง, สุชาดา สถาวรวงศ์ -- หน่วยที่ 3. ผลประโยชน์พนักงาน / สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ -- หน่วยที่ 4. การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน / นุชจรี พิเชฐกุล -- หน่วยที่ 5. การเลิกและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน / นุชจรี พิเชฐกุล -- หน่วยที่ 6. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท / สุนา สุทธิเกียรติ, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ -- หน่วยที่ 7. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นและการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ -- หน่วยที่ 8. ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงิน/ วิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน.

ล.2 หน่วยที่ 9. แนวคิดการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน / ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ -- หน่วยที่ 10. การรายงานและการวิเคราะห์สภาพคล่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ -- หน่วยที่ 11. การรายงานและการวิเคราะห์กำไร มูลค่าตลาด คุณภาพกำไร และการจัดการกำไร / สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ -- หน่วยที่ 12. การรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด / ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ -- หน่วยที่ 13. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. -- หน่วยที่ 14. งบการเงินระหว่างกาลและการวิเคราะห์งบการเงินระหว่างประเทศ / ธวัช ภูษิตโภยไคย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย -- หน่วยที่ 15. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter