Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
Call number: STOU 20302 T 2554 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม..ISBN: 9786165054140 (ล.1) ; 9786165054300 (ล.2)Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Contained works: เทียนฉาย กีระนันทน์. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | จรัญ จันทลักขณา. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | เทียนฉาย กีระนันทน์. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย. | ส่งศักดิ์ ทิตาราม. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย. | สรชัย พิศาลบุตร. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | สรชัย พิศาลบุตร. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย. | ส่งศักดิ์ ทิตาราม. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย. | อุทุมพร จามรมาน. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา. | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา. | เทียนฉาย กีระนันทน์. การเขียนรายงานการวิจัย. | เตือนใจ เกตุษา. การเขียนรายงานการวิจัย. | สมบูรณ์ ชิตพงศ์. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา. | ศศิธร ชุตินันทกุล. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา. | อุทุมพร จามรมาน. การประเมินผลในชั้นเรียน. | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. การประเมินผลในชั้นเรียน. | อุษาวดี จันทรสนธิ. การประเมินผลในชั้นเรียน. | สังวรณ์ งัดกระโทก. การประเมินผลในชั้นเรียน. | สมบูรณ์ ชิตพงศ์. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย. | เตือนใจ เกตุษา. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย. | โกวิท ประวาลพฤกษ์. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย. | สมถวิล วิจิตรวรรณา. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย. | โกวิท ประวาลพฤกษ์. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย. | นลินี ณ นคร, 2504- การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย. | สรชัย พิศาลบุตร. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย. | กาญจนา วัธนสุนทร. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย. | สุวิมล ว่องวาณิช. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | กมล สุดประเสริฐ. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | สังวรณ์ งัดกระโทก. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | กมล สุดประเสริฐ. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา. | สุพักตร์ พิบูลย์. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา..Subject(s): การศึกษา -- สถิติ. | การศึกษา -- การวัดผล. | การศึกษา -- วิจัย.
Contents:
ล.1. หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, จรัญ จันทลักขณา, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 2. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, สมคิด พรมจุ้ย -- หน่วยที่ 3. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย / ส่งศักดิ์ ทิตาราม, สรชัย พิศาลบุตร, เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ -- หน่วยที่ 4. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร, ส่งศักดิ์ ทิตาราม, บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 5. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา / อุทุมพร จามรมาน, ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ -- หน่วยที่ 6. การเขียนรายงานการวิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, เตือนใจ เกตุษา -- หน่วยที่ 7. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา / สมบูรณ์ ชิตพงศ์, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 8. การประเมินผลในชั้นเรียน / อุทุมพร จามรมาน, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, อุษาวดี จันทรสนธิ, สังวรณ์ งัดกระโทก.
ล.2. หน่วยที่ 9. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย / สมบูรณ์ ชิตพงศ์, เตือนใจ เกตุษา -- หน่วยที่ 10. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย / โกวิท ประวาลพฤกษ์, สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 11. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย / โกวิท ประวาทพฤกษ์, นลินี ณ นคร -- หน่วยที่ 12. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร, กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 13. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / สุวิมล ว่องวาณิช -- หน่วยที่ 14. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / กมล สุดประเสริฐ, สังวรณ์ งัดกระโทก -- หน่วยที่ 15. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา / กมล สุดประเสริฐ, สุพักตร์ พิบูลย์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000218410 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000218412 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000218413 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000218411 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000237409 Checked out 09/08/2019
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000237407 Checked out 09/08/2019
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000237410 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000237408 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000256411 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000256409 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000256412 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000256410 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000399411 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000399409 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000399412 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000399410 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000276409 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000276411 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000276410 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000276412 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000181331 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000181336 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000181332 Checked out 30/04/2021
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000181337 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 3 1000181333 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 3 1000181338 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 4 1000181334 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 4 1000181339 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 5 1000181335 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 5 1000181340 Checked out 30/04/2021
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000296426 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000296424 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000296427 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000296425 In transit from ODI General Collection to PB General Collection since 16/10/2018
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000315409 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000315411 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000315410 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000315412 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000335414 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000335412 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000335413 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000335411 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000354413 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000354415 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000354414 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000354416 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000373410 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000373412 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000373413 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20302 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000373411 Available

ล.1. หน่วยที่ 1. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, จรัญ จันทลักขณา, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 2. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, สมคิด พรมจุ้ย -- หน่วยที่ 3. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย / ส่งศักดิ์ ทิตาราม, สรชัย พิศาลบุตร, เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ -- หน่วยที่ 4. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร, ส่งศักดิ์ ทิตาราม, บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 5. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา / อุทุมพร จามรมาน, ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ -- หน่วยที่ 6. การเขียนรายงานการวิจัย / เทียนฉาย กีระนันทน์, เตือนใจ เกตุษา -- หน่วยที่ 7. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา / สมบูรณ์ ชิตพงศ์, ศศิธร ชุตินันทกุล -- หน่วยที่ 8. การประเมินผลในชั้นเรียน / อุทุมพร จามรมาน, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, อุษาวดี จันทรสนธิ, สังวรณ์ งัดกระโทก.

ล.2. หน่วยที่ 9. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย / สมบูรณ์ ชิตพงศ์, เตือนใจ เกตุษา -- หน่วยที่ 10. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย / โกวิท ประวาลพฤกษ์, สมถวิล วิจิตรวรรณา -- หน่วยที่ 11. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย / โกวิท ประวาทพฤกษ์, นลินี ณ นคร -- หน่วยที่ 12. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย / สรชัย พิศาลบุตร, กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 13. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / สุวิมล ว่องวาณิช -- หน่วยที่ 14. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / กมล สุดประเสริฐ, สังวรณ์ งัดกระโทก -- หน่วยที่ 15. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา / กมล สุดประเสริฐ, สุพักตร์ พิบูลย์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter