Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
Call number: STOU 13202 T 2554 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม..ISBN: 9786165054416 (ล.1) ; 9786165054478 (ล.2)Other title: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | การสื่อสารในงานสารสนเทศ | Communication in information work.Uniform titles: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ. Contained works: จันทิมา เขียวแก้ว. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ. | นฤมล รุจิพร. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ. | ศลิษา เพชรน้อย. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ. | สมร ทองดี. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | จันทิมา เขียวแก้ว. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ. | อวยพร พานิช. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | ธนิศ ภู่ศิริ. การสร้างสารในงานสารสนเทศ. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ. | มนวิภา วงรุจิระ. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ. | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์. การสื่อสารมวลชนในงานสารนิเทศ. | บุษบา สุธีธร. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | จันทิมา เขียวแก้ว. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | จันทิมา เขียวแก้ว. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. การกระจายสารสนเทศ. | ศลิษา เพชรน้อย. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | สมควร กวียะ. การสร้างสารในงานสารสนเทศ. | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | รติรัตน์ มหาทรัพย์. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | รติรัตน์ มหาทรัพย์. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ..Subject(s): การสื่อสาร.
Contents:
ล.1. หน่วยที่ 1. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว, นฤมล รุจิพร -- หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ / ศลิษา เพชรน้อย -- หน่วยที่ 3. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / สมร ทองดี -- หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 5. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / อวยพร พานิช, อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต -- หน่วยที่ 6. การสร้างสารในงานสารสนเทศ / สมควร กวียะ, ธนิศ ภู่ศิริ -- หน่วยที่ 7. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 8. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, มนวิภา วงรุจิระ.
ล.2. หน่วยที่ 9. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ / พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 10. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ / บุษบา สุธีธร -- หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 12. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว-- หน่วยที่ 13. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 14. การกระจายสารสนเทศ / ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 15. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, ศลิษา เพชรน้อย.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000218386 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000218388 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000218387 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000218389 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000237385 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000237383 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000237386 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000237384 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000256387 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000256385 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000256388 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000256386 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000399387 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000399385 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000399388 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000399386 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000276387 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000276385 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000276388 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000276386 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000178441 Not For Loan
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000178446 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000178442 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000178447 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 3 1000178443 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 3 1000178448 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 4 1000178444 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 4 1000178449 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 5 1000178445 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 5 1000178450 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000296402 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000296400 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000296403 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000296401 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000315387 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000315385 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000315388 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000315386 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000335390 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000335388 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000335387 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000335389 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000354391 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000354389 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000354392 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000354390 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000373386 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000373388 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000373389 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000373387 Available
Browsing LP General Collection Shelves , Shelving location: LP General Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
STOU 12798 GT ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 3 / STOU 12798 GT ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 3 / STOU 13202 T 2554 เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / STOU 13202 T 2554 เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / STOU 13202 T 2554 เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / STOU 13202 T 2554 เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / STOU 13202 W 2554 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work /

บรรณานุกรม.

ล.1. หน่วยที่ 1. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว, นฤมล รุจิพร -- หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ / ศลิษา เพชรน้อย -- หน่วยที่ 3. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / สมร ทองดี -- หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 5. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / อวยพร พานิช, อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต -- หน่วยที่ 6. การสร้างสารในงานสารสนเทศ / สมควร กวียะ, ธนิศ ภู่ศิริ -- หน่วยที่ 7. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 8. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, มนวิภา วงรุจิระ.

ล.2. หน่วยที่ 9. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ / พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 10. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ / บุษบา สุธีธร -- หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 12. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว-- หน่วยที่ 13. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 14. การกระจายสารสนเทศ / ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 15. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, ศลิษา เพชรน้อย.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter