Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
Call number: STOU 13202 T 2554 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม..ISBN: 9786165054416 (ล.1) ; 9786165054478 (ล.2)Other title: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | การสื่อสารในงานสารสนเทศ | Communication in information work.Uniform titles: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ. Contained works: จันทิมา เขียวแก้ว. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ. | นฤมล รุจิพร. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ. | ศลิษา เพชรน้อย. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ. | สมร ทองดี. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | จันทิมา เขียวแก้ว. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ. | อวยพร พานิช. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | ธนิศ ภู่ศิริ. การสร้างสารในงานสารสนเทศ. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ. | มนวิภา วงรุจิระ. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ. | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์. การสื่อสารมวลชนในงานสารนิเทศ. | บุษบา สุธีธร. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | จันทิมา เขียวแก้ว. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | จันทิมา เขียวแก้ว. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. การกระจายสารสนเทศ. | ศลิษา เพชรน้อย. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | สมควร กวียะ. การสร้างสารในงานสารสนเทศ. | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | รติรัตน์ มหาทรัพย์. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ. | รติรัตน์ มหาทรัพย์. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ..Subject(s): การสื่อสาร.
Contents:
ล.1. หน่วยที่ 1. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว, นฤมล รุจิพร -- หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ / ศลิษา เพชรน้อย -- หน่วยที่ 3. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / สมร ทองดี -- หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 5. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / อวยพร พานิช, อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต -- หน่วยที่ 6. การสร้างสารในงานสารสนเทศ / สมควร กวียะ, ธนิศ ภู่ศิริ -- หน่วยที่ 7. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 8. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, มนวิภา วงรุจิระ.
ล.2. หน่วยที่ 9. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ / พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 10. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ / บุษบา สุธีธร -- หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 12. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว-- หน่วยที่ 13. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 14. การกระจายสารสนเทศ / ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 15. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, ศลิษา เพชรน้อย.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000218386 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000218388 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000218387 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000218389 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000237385 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000237383 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000237386 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000237384 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000256387 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000256385 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000256388 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000256386 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000399387 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000399385 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000399388 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000399386 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000276387 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000276385 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000276388 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000276386 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000178441 Not For Loan
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000178446 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000178442 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000178447 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 3 1000178443 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 3 1000178448 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 4 1000178444 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 4 1000178449 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 5 1000178445 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 5 1000178450 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000296402 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000296400 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000296403 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000296401 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000315387 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000315385 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000315388 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000315386 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000335390 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000335388 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000335387 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000335389 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000354391 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000354389 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000354392 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000354390 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 1 1000373386 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 1 1000373388 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 9-15 2 1000373389 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 13202 T 2554 (Browse shelf) 1-8 2 1000373387 Available

บรรณานุกรม.

ล.1. หน่วยที่ 1. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว, นฤมล รุจิพร -- หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ / ศลิษา เพชรน้อย -- หน่วยที่ 3. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / สมร ทองดี -- หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 5. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ / อวยพร พานิช, อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต -- หน่วยที่ 6. การสร้างสารในงานสารสนเทศ / สมควร กวียะ, ธนิศ ภู่ศิริ -- หน่วยที่ 7. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ -- หน่วยที่ 8. การสื่อสารองค์การในงานสารสนเทศ / ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, มนวิภา วงรุจิระ.

ล.2. หน่วยที่ 9. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ / พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ -- หน่วยที่ 10. การสื่อสารการตลาดในงานสารสนเทศ / บุษบา สุธีธร -- หน่วยที่ 11. เทคโนโลยีกับการสื่อสารในงานสารสนเทศ / ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 12. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ / จันทิมา เขียวแก้ว-- หน่วยที่ 13. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 14. การกระจายสารสนเทศ / ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ -- หน่วยที่ 15. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์การสื่อสาร และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ / รติรัตน์ มหาทรัพย์, ศลิษา เพชรน้อย.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter