Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551 / ผู้วิจัย, สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ].

Contributor(s): สมคิด พรมจุ้ย.
Call number: LC5808.T5S9 ร6462 2552 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2552Edition: การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551.Description: ก-ณ, 195 หน้า ; 30 ซม.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- การศึกษาและการสอน | ประสิทธิผลองค์การ | ประสิทธิภาพ -- การประเมินSummary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ ของ ก.พ.ร. 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศึกษาจากประชากรคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหืข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ หลักสูตร และชุดวิชาที่เปิดสอน มีการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดอบรมเข้มพิเศษ มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา มีการสอนเสริมทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มีจำนวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ เป็นต้น 2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของ ก.พ.ร. พบว่า มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร มีมาตรการให้คณาจารย์ดำเนินการวิเคราะหืศักยภาพของผุ้เรียนและเข้าใจผู้เรียน มีการสำรวจการวิจัย/การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการสำรวจ/การวิจัย/การประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผุ้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ เป็นต้น 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection LC5808.T5S9 ร6462 2552 (Browse shelf) 1 1000255446 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection LC5808.T5S9 ร6462 2552 (Browse shelf) 1 1000173555 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LC5808.T5S9 ร6462 2552 (Browse shelf) 2 1000173556 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI General Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
LC5808.T5S9 ร6425 2552 รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด / LC5808.T5S9 ร6426 รายงานการวิจัยเรื่องการออกแบบระบบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / LC5808.T5S9 ร6426 รายงานการวิจัยเรื่องการออกแบบระบบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / LC5808.T5S9 ร6462 2552 รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551 / LC5808.T5S9 ร6463 2553 รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2553 / LC5808.T5S9 ล63 2557 รายงานผลโครงการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์) โครงการศึกษาเพิ่มเติมด้านบริหารธุรกิจ สถานที่ศึกษา/ฝึกอบรม University of Maryland Eastern Shore ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557 / LC5808.T5S9 ว26 2550 รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) เรื่องการรับรู้สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากสื่อมวลชนของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี = Information perception in distance education of STOU from mass communication to people in service areas of STOU regional distance education center, Chanthaburi /

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [173]-178.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ ของ ก.พ.ร. 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศึกษาจากประชากรคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหืข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ หลักสูตร และชุดวิชาที่เปิดสอน มีการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดอบรมเข้มพิเศษ มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา มีการสอนเสริมทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มีจำนวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ เป็นต้น 2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของ ก.พ.ร. พบว่า มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร มีมาตรการให้คณาจารย์ดำเนินการวิเคราะหืศักยภาพของผุ้เรียนและเข้าใจผู้เรียน มีการสำรวจการวิจัย/การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการสำรวจ/การวิจัย/การประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผุ้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ เป็นต้น 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter