Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551 / ผู้วิจัย, สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ].

Contributor(s): สมคิด พรมจุ้ย.
Call number: LC5808.T5S9 ร6462 2552 Material type: TextTextPublisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2552Edition: การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551.Description: ก-ณ, 195 หน้า ; 30 ซม.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- การศึกษาและการสอน | ประสิทธิผลองค์การ | ประสิทธิภาพ -- การประเมินSummary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ ของ ก.พ.ร. 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศึกษาจากประชากรคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหืข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ หลักสูตร และชุดวิชาที่เปิดสอน มีการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดอบรมเข้มพิเศษ มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา มีการสอนเสริมทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มีจำนวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ เป็นต้น 2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของ ก.พ.ร. พบว่า มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร มีมาตรการให้คณาจารย์ดำเนินการวิเคราะหืศักยภาพของผุ้เรียนและเข้าใจผู้เรียน มีการสำรวจการวิจัย/การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการสำรวจ/การวิจัย/การประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผุ้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ เป็นต้น 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection LC5808.T5S9 ร6462 2552 (Browse shelf) 1 1000255446 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection LC5808.T5S9 ร6462 2552 (Browse shelf) 1 1000173555 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection LC5808.T5S9 ร6462 2552 (Browse shelf) 2 1000173556 Available

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [173]-178.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ ของ ก.พ.ร. 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศึกษาจากประชากรคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหืข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ หลักสูตร และชุดวิชาที่เปิดสอน มีการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดอบรมเข้มพิเศษ มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา มีการสอนเสริมทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มีจำนวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ เป็นต้น 2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของ ก.พ.ร. พบว่า มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร มีมาตรการให้คณาจารย์ดำเนินการวิเคราะหืศักยภาพของผุ้เรียนและเข้าใจผู้เรียน มีการสำรวจการวิจัย/การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการสำรวจ/การวิจัย/การประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผุ้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ เป็นต้น 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก.

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter