Normal view MARC view ISBD view

รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = To produce basic mathematics supplementary media for students of Sukhothi Thammathirat Open University / โดย สาคร บุญดาว, อุษาวดี จันทรสนธิ.

By: สาคร บุญดาว.
Contributor(s): อุษาวดี จันทรสนธิ.
Call number: QA14.T5 ส62 2552 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552?]Description: ก-ญ, 170 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.Other title: การผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | To produce basic mathematics supplementary media for students of Sukhothi Thammathirat Open University.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- การสอนด้วยสื่อ -- วิจัย | คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ | คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนSummary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ต้องการศึกษาชุดวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 2. ศึกษาผลการใช้สื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ใน 3 ประเด็น 1) ความเห็นของนักศึกษาต่อวิธีเรียนโดยใช้สื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3) โอกาสการสอบผ่านชุดวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ประชากรคือนักศึกาาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หรือชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษา 1/2550 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1.เอกสารเสริมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 2. แบบฝึกปฎิบัติ 3. สื่อคอมพิวเตอร์ซีดีรอมพื้นฐานคณิตศาสตร์ 4. แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารเสริมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 5. แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ซีดีรอมพื้นฐานคณิตศาสตร์ 6. แบบทดสอบวินิจฉัยความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ z-test ผลการวิจัย 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสื่อเสริมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์คือกระบวนการการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของสื่อเสริมโดยการนำไปทดลองใช้และปัจจัยด้านผู้เรียนในการควบคุมตนเองให้ดำเนินการเรียนรู้ตามคำชี้แจงของวิธีการศึกษาด้วยตนเอง 2. การศึกษาสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการระบบการสอนทางไกล ประเภทของสื่อเสริมไม่มีผลต่ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกใช้สื่อเสริมตามความสนใจเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา และ 3. การศึกษาสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งต้องศึกษาชุดวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000214824 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000233864 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000253311 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000396946 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000272585 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000165551 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 2 1000165552 Available
10015 General Book General Book ODI General Collection
ODI Distance Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 3 1000180661 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000294036 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000311646 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000332967 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000352039 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection QA14.T5 ส62 2552 (Browse shelf) 1 1000369696 Available

หน้าปกนอกใช้ชื่อ: รายงานการวิจัยเรื่อง(ฉบับย่อ)การผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = To produce basic mathematics supplementary media for students of Sukhothi Thammathirat Open University.

บรรณานุกรม: หน้า 118-125.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ต้องการศึกษาชุดวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 2. ศึกษาผลการใช้สื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ใน 3 ประเด็น 1) ความเห็นของนักศึกษาต่อวิธีเรียนโดยใช้สื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3) โอกาสการสอบผ่านชุดวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ประชากรคือนักศึกาาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ หรือชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการศึกษา 1/2550 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1.เอกสารเสริมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 2. แบบฝึกปฎิบัติ 3. สื่อคอมพิวเตอร์ซีดีรอมพื้นฐานคณิตศาสตร์ 4. แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารเสริมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 5. แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ซีดีรอมพื้นฐานคณิตศาสตร์ 6. แบบทดสอบวินิจฉัยความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ z-test ผลการวิจัย 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสื่อเสริมความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์คือกระบวนการการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของสื่อเสริมโดยการนำไปทดลองใช้และปัจจัยด้านผู้เรียนในการควบคุมตนเองให้ดำเนินการเรียนรู้ตามคำชี้แจงของวิธีการศึกษาด้วยตนเอง 2. การศึกษาสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการระบบการสอนทางไกล ประเภทของสื่อเสริมไม่มีผลต่ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกใช้สื่อเสริมตามความสนใจเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา และ 3. การศึกษาสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งต้องศึกษาชุดวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์.

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter