ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน = (Record no. 97526)

000 -LEADER
fixed length control field 12962aam a2200721 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000111573
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 071017s2007 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789749943892 (ล. 1)
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789749943946 (ล. 2)
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201512151557
Level of effort used to assign nonsubject heading access points catbsai
Level of effort used to assign subject headings 201512150922
Level of effort used to assign classification catbsai
Level of effort used to assign subject headings 201510291543
Level of effort used to assign classification catbsai
Level of effort used to assign subject headings 201510271114
Level of effort used to assign classification staff
-- 200710171113
-- acqanis
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) STOU 20502 GT
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number STOU 20506 GT
245 00 - TITLE STATEMENT
Title ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน =
Remainder of title Curriculum development and instructional media /
Statement of responsibility, etc. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title ชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Curriculum development and instructional media
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2550.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 2 เล่ม ((12), [467] ; (12), [445] หน้า) :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 26 ซม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.6 เรื่องขอติดสติกเกอร์ชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิลาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 6 หน่วยกิต) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ใช้ชุดวิชาเดิมในหลักสูตร 5 หน่วยกิต มาใช้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (6 หน่วยกิต) ตลอดระยะเวลาการเปิดสอน และอนุมัติให้ติดสติกเกอร์รหัสชุดวิชาใหม่บนเอกสารชุดวิชาเดิมตามเสนอ รหัสชุดวิชาเดิม 20502 รหัสชุดวิชาใหม่ 20506 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและสื่อการเรียนการสอน.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 1.
Title ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร /
Statement of responsibility ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ธวัชชัย ชัยจิระฉายากุล, ปราณี สังขะตะวรรธน์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 2.
Title หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา /
Statement of responsibility จันตรี คุปตะวาทิน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 3.
Title หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) /
Statement of responsibility จันตรี คุปตะวาทิน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 4.
Title หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) /
Statement of responsibility จันตรี คุปตะวาทิน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 5.
Title หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ /
Statement of responsibility พัชรี ผลโยธิน --
Miscellaneous information หน่วยที่ 6.
Title กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา /
Statement of responsibility สมถวิล วิจิตรวรรณา, วัทนีย์ จันทร์โอกุล, สุวรรณี ยหะกร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 7.
Title การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน /
Statement of responsibility โกศล มีคุณ, นิธิพัฒน์ เมฆขจร.
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information หน่วยที่ 8.
Title การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ /
Statement of responsibility จันตรี คุปตะวาทิน, บัญชา แสนทวี --
Miscellaneous information หน่วยที่ 9.
Title การประเมินหลักสูตร /
Statement of responsibility วิชัย วงษ์ใหญ่ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 10.
Title สื่อการเรียนการสอน /
Statement of responsibility ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สุนันท์ ปัทมาคม, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ, สมถวิล วิจิตรวรรณา --
Miscellaneous information หน่วยที่ 11.
Title สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน /
Statement of responsibility สมเชาว์ เนตรประเสริฐ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 12.
Title สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา /
Statement of responsibility สมเชาวน์ เนตรประเสริฐ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 13.
Title สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา /
Statement of responsibility ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, จันทร์พิมพ์ สายสมร --
Miscellaneous information หน่วยที่ 14.
Title ชุดการเรียนการสอน /
Statement of responsibility ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ --
Miscellaneous information หน่วยที่ 15.
Title แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น /
Statement of responsibility ทิพย์เกสร บุญอำไพ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element หลักสูตร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การวางแผนหลักสูตร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element สื่อการสอน.
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,
Dates associated with a name 2499-
Title of a work ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร.
9 (RLIN) 171002
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล.
Title of a work ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร.
9 (RLIN) 171003
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ปราณี สังขะตะวรรธน์.
Title of a work ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร.
9 (RLIN) 171004
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันตรี คุปตะวาทิน.
Title of a work หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา.
9 (RLIN) 171005
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันตรี คุปตะวาทิน.
Title of a work หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1)
9 (RLIN) 171006
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันตรี คุปตะวาทิน.
Title of a work หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2)
9 (RLIN) 171007
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name พัชรี ผลโยธิน.
Title of a work หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ.
9 (RLIN) 171008
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมถวิล วิจิตรวรรณา,
Dates associated with a name 2499-
Title of a work กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา.
9 (RLIN) 171009
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วัทนีย์ จันทร์โอกุล.
Title of a work กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา.
9 (RLIN) 171010
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุวรรณี ยหะกร.
Title of a work กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา.
9 (RLIN) 171011
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โกศล มีคุณ.
Title of a work การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
9 (RLIN) 171012
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นิธิพัฒน์ เมฆขจร.
Dates associated with a name 2516-
Title of a work การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.
9 (RLIN) 171013
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันตรี คุปตะวาทิน.
Title of a work การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้.
9 (RLIN) 171014
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บัญชา แสนทวี,
Dates associated with a name 2502-
Title of a work การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้.
9 (RLIN) 171015
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วิชัย วงษ์ใหญ่.
Title of a work การประเมินหลักสูตร.
9 (RLIN) 70286
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยยงค์ พรหมวงศ์.
Title of a work สื่อการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171016
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุนันท์ ปัทมาคม.
Title of a work สื่อการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171017
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.
Title of a work สื่อการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171018
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมถวิล วิจิตรวรรณา,
Dates associated with a name 2499-
Title of a work สื่อการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171019
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.
Title of a work สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171020
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.
Title of a work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา.
9 (RLIN) 171021
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
Title of a work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา.
9 (RLIN) 171022
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทิพย์เกสร บุญอำไพ,
Dates associated with a name 2486-
Title of a work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา.
9 (RLIN) 171023
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยยงค์ พรหมวงศ์.
Title of a work สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา.
9 (RLIN) 171024
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญเลิศ ส่องสว่าง.
Title of a work สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา.
9 (RLIN) 159972
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชูศักดิ์ เพรสคอทท์.
Title of a work สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา.
9 (RLIN) 171025
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จันทร์พิมพ์ สายสมร.
Title of a work สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา.
9 (RLIN) 171026
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชัยยงค์ พรหมวงศ์.
Title of a work ชุดการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171027
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name บุญเลิศ ส่องสว่าง.
Title of a work ชุดการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171028
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
Title of a work ชุดการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 171029
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทิพย์เกสร บุญอำไพ,
Dates associated with a name 2486-
Title of a work แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.
9 (RLIN) 171030
700 02 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
Title of a work แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น.
9 (RLIN) 171031
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
-- บัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 44110
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Public note Total Checkouts Total Renewals Date last checked out Source of classification or shelving scheme Full call number
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 400.00 1000216538 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 400.00 1000216539 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 350.00 1000216537 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans CB General Collection CB General Collection CB General Collection 2018-07-22 350.00 1000216536 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 350.00 1000235536 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 350.00 1000235535 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 400.00 1000235538 2020-11-16 2 2018-07-22 General Book 8-15 1   2020-11-01    
      Available for Loans LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-07-22 400.00 1000235537 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 400.00 1000254537 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 400.00 1000254538 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 350.00 1000254535 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-22 350.00 1000254536 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 350.00 1000397536 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 350.00 1000397535 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 400.00 1000397537 2018-10-08 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans NR General Collection NR General Collection NR General Collection 2018-07-22 400.00 1000397538 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 400.00 1000274537 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 400.00 1000274538 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 350.00 1000274536 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans NW General Collection NW General Collection NW General Collection 2018-07-22 350.00 1000274535 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 1000063420 2020-01-02 6 2018-07-22 General Book 8-15 4 2 2019-12-12    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 1000153742 2020-11-03 2 2018-07-22 General Book 1-7 2   2020-10-28    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 1000153743 2018-09-17 3 2018-07-22 General Book 1-7 1 1 2018-08-28    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 1000153744 2020-11-14 4 2018-07-22 General Book 1-7 2   2020-10-30    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 350.00 1000153745 2019-03-01 5 2018-07-22 General Book 1-7 3 1 2019-03-01    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 1000153750 2018-12-19 5 2018-07-22 General Book 8-15 1   2018-12-12    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 1000153747 2018-10-30 2 2018-07-22 General Book 8-15 1   2018-10-02    
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 1000153748 2020-07-16 3 2018-07-22 General Book 8-15 5 5 2020-07-14    
  Missing Billed For Replacement (Long Overdue) Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-22 400.00 1000153749 2018-07-22 4 2018-07-22 General Book 8-15         STOU 20506 GT
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 350.00 1000153741 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 1-7          
      Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-22 400.00 1000153746 2018-07-22 1 2018-07-22 Reference 8-15          
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 350.00 1000292549 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 350.00 1000292550 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 400.00 1000292551 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans PB General Collection PB General Collection PB General Collection 2018-07-22 400.00 1000292552 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 350.00 1000313537 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 350.00 1000313538 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 400.00 1000313540 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans SK General Collection SK General Collection SK General Collection 2018-07-22 400.00 1000313539 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 350.00 1000663431 2020-01-21 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 350.00 1000333536 2019-09-19 1 2018-07-22 General Book 1-7 1   2019-09-05    
    Missing Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 350.00 1000333537 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 400.00 1000333539 2020-01-21 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2018-07-22 400.00 1000333538 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 400.00 1000351537 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 400.00 1000351538 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 350.00 1000351536 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans UD General Collection UD General Collection UD General Collection 2018-07-22 350.00 1000351535 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 350.00 1000371536 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 1-7          
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 400.00 1000371537 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 400.00 1000371538 2018-07-22 2 2018-07-22 General Book 8-15          
      Available for Loans YL General Collection YL General Collection YL General Collection 2018-07-22 350.00 1000371535 2018-07-22 1 2018-07-22 General Book 1-7          
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter