กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 / (Record no. 162103)

000 -LEADER
fixed length control field 11126aam a2200313 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
fixed length control field 20210223133545.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200908s2019 th a b 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786164760516
Qualifying information ปกอ่อน
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number HN700.55
Item number ก463 2562
245 00 - TITLE STATEMENT
Title กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 /
Statement of responsibility, etc. ผู้จัดทำ, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ; สถาบันพระปกเกล้า.
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture กรุงเทพฯ :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer สถาบันพระปกเกล้า,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 218 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ;
Dimensions 21 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: หน้า 172-177.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การศึกษาค้นคว้าเรื่อง "กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่ผ่านมา เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะ์ประสบการณ์และนำเสนอโมเดลการพัฒนาที่เปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของพลเมืองผูัมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตั้งแต่กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐเพื่อป้องกันความขัดแย้งและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน วิธีการศึกษาโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การหาโจทย์ในการศึกษา ร่วมออกแบบและตัดสินใจเลือกโครงการศึกษาร่วมกัน สรุปได้จำนวน 5 โครงการ ใช้กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีสานเสวนา จากนั้นสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างรูปแบบ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและสานเสวนาเพื่อสอบทานความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า (1) ในจำนวน 5 โครงการที่ศึกษามี 4 โครงการที่เป็นโครงการของรัฐที่กำหนดให้ลักษณะจากบนลงล่าง (2) ความขัดแย้งรุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมมักเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่รัฐตัดสินใจกำหนด และดำเนินโครงการโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากพลเมืองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบและเพียงพอและทั่วถึงตั้งแต่ต้น (3) รูปแบบความขัดแย้งปรากฏ 2 รูปแบบคือ (2.1) ความขัดแย้งแนวดิ่งระหว่างรัฐกับพลเมือง (2.2) ความขัดแย้งในแนวระนาบระหว่างพลเมืองกับพลเมือง (4) สาเหตุที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วยเสียไม่พอใจได้แก่ (4.1) บางโครงการข้อมูลถูกเผยแพร่ในวงจำกัด ไม่เป็นปัจจุบัน บางโครงการประชาชนไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของโครงการ (4.2) การประเมิน EIA และ EHIA บางโครงการไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชน (4.3) บางโครงการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการไม่เหมาะสมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการได้ (4.4) การศึกษากระบวนการลดผลกระทบเชิงลบและการเยียวยาไม่มีการประเมินคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ตีค่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจน (4.5) บางโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนการศึกษา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและไม่มีกระบวนการติดตามโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (4.6) บางโครงการไม่มีช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ (4.7) บางโครงการเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วไม่ดำเนินการตามมาตรการ EIA หรือ EHIA โดยมีข้อเสนอจากการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนหลังจากโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และขณะที่มีการดำเนินโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นและเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบรวมถึงมาตรการเยียวยาตามที่ได้กำหนดไว้โดยไม่ชักช้า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้ข้อเสนอมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและอย่างยั่งยืนรัฐด้องดำเนินการดังนี้ (1) ผลักดันการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนและนำพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังในการดำเนินโครงการต่างๆ (2) ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีให้รองรับกลไกการขับเคลื่อนโมเดล 4ส8 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความขัดแย้งด้วยสันดิวิธี (3) ปรับปรุงขั้นตอนการทำ EIA/EHIA ให้สอดคล้องกับโมเดล 4ส8.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การมีส่วนร่วมทางสังคม
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 103791
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การมีส่วนร่วมทางการเมือง
Geographic subdivision ไทย.
9 (RLIN) 86676
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
Geographic subdivision ไทย
General subdivision การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
9 (RLIN) 299057
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การสร้างเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8,
Relator term ผู้จัดทำ.
9 (RLIN) 297871
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สถาบันพระปกเกล้า,
Relator term ผู้จัดพิมพ์.
9 (RLIN) 117961
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-11-23 บริจาค 1.00 HN700.55 ก463 2562 1000531395 2020-11-23 1 2020-11-23 General Book
        Available for Loans General Collection UB General Collection UB General Collection UB General Collection 2020-12-22 จัดซื้อ 140.00 HN700.55 ก463 2562 1000469259 2020-12-22 1 2020-12-22 General Book
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter