ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย = (Record no. 161875)

000 -LEADER
fixed length control field 04840aam a2200349 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201113151115.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200818s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) IS ศษ 4
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ช64 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ชาลิญา กลิ่นจงกล,
Dates associated with a name 2518-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 297149
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย =
Remainder of title The effects of using a guidance activities package focusing on learning outside the classroom to develop volunteer-mindedness of Mathayom Suksa I students at Prachuap Wittayalai School /
Statement of responsibility, etc. นางสาวชาลิญา กลิ่นจงกล.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Effects of using a guidance activities package focusing on learning outside the classroom to develop volunteer-mindedness of Mathayom Suksa I students at Prachuap Wittayalai School
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ญ, 95 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [59]-64.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประจวบวิทยาลัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 8 กิจกรรม และ (2) แบบวัดจิตอาสา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า ภายหลังการทดลอง นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีจิตอาสาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Form subdivision การศึกษาเฉพาะกรณี.
9 (RLIN) 195551
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Form subdivision การศึกษาเฉพาะกรณี.
9 (RLIN) 228895
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element จิตสาธารณะ
General subdivision กิจกรรมการเรียนการสอน.
9 (RLIN) 297704
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การแนะแนว
General subdivision การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Geographic subdivision ไทย
-- ประจวบคีรีขันธ์.
9 (RLIN) 297705
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาอิสระ
General subdivision การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา.
9 (RLIN) 228904
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
9 (RLIN) 13214
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-09-05 บริจาค 1.00 IS ศษ 4 ช64 2561 1000531186 2020-09-05 1 2020-09-05 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter