ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา = (Record no. 161859)

000 -LEADER
fixed length control field 07071aam a2200349 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201113151115.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200818s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) IS ศษ 4
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ว44 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรรณี มณีประวัติ,
Dates associated with a name 2516-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 297132
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา =
Remainder of title Factors affecting drugs prevention behaviors of youths in Saba Yoi District, Songkhla Province /
Statement of responsibility, etc. นางสาววรรณี มณีประวัติ.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Factors affecting drugs prevention behaviors of youths in Saba Yoi District, Songkhla Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฎ, 113 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [81]-84.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน จำแนกตามเพศ อายุ สภาพทางครอบครัว สถานที่พักอาศัย อาชีพของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ (3) ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน และ (3) แบบสอบถามด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) เยาวชนที่มีเพศ สภาพทางครอบครัว ค่าใช้จ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเยาวชนที่มีอายุ สถานที่พักอาศัย อาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนไม่แตกต่าง และ (3) ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดสามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาได้ร้อยละ 8 และสามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนได้ดังนี้ พฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน = 0.84 + 0.17 (ด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด)
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Form subdivision การศึกษาเฉพาะกรณี.
9 (RLIN) 195551
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Form subdivision การศึกษาเฉพาะกรณี.
9 (RLIN) 228895
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element เยาวชน
General subdivision การใช้ยา
Geographic subdivision ไทย
-- สงขลา.
9 (RLIN) 270016
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ยาเสพติด
General subdivision การป้องกัน
Geographic subdivision ไทย
-- สงขลา.
9 (RLIN) 297619
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาอิสระ
General subdivision การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา.
9 (RLIN) 228904
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
9 (RLIN) 13214
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-27 บริจาค 1.00 IS ศษ 4 ว44 2561 1000531066 2020-08-27 1 2020-08-27 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter