ผลการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่มีต่อความเข้าใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดขอนแก่น = (Record no. 161763)

000 -LEADER
fixed length control field 06765aam a2200421 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210128105140.0
006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS
fixed length control field a|||||o||j| 00| 0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr bz mmmaucaa
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200804s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes ศษ 1
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ส6462 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สิริลักษณ์ เวชกิจ,
Dates associated with a name 2517-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 296937
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ผลการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่มีต่อความเข้าใจเรื่อง การเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดขอนแก่น =
Remainder of title The effects of parent involvement activities on the understanding of adding and subtracting numbers of preschool children at Ban Khoksung School in Khon Kaen Province /
Statement of responsibility, etc. นางสิริลักษณ์ เวชกิจ.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Effects of parent involvement activities on the understanding of adding and subtracting numbers of preschool children at Ban Khoksung School in Khon Kaen Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฎ, 173 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [78]-84.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและลดจำนวนของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี เรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ปกครองที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมีความเข้าใจเรื่องการเพิ่มและการลดจำนวนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผู้ปกครองที่ร่วมจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 88336
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 63431
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษา
General subdivision การมีส่วนร่วมของบิดามารดา.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name อรุณี หรดาล,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 299909
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ประพนธ์ เจียรกูล,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 299908
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/161763/abstract_161763.pdf">/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/161763/abstract_161763.pdf</a>
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/161763/fulltext_161763.pdf">/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/161763/fulltext_161763.pdf</a>
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-08-26 บริจาค 1.00 Thes ศษ 1 ส6462 2561 1000530797 2020-08-26 1 2020-08-26 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter