การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย = (Record no. 161617)

000 -LEADER
fixed length control field 06720aam a2200325 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200828142828.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200714s2018 th bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) IS ศษ 1
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ก95 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name โกวิท ทองมาก,
Dates associated with a name 2535-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 296555
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย =
Remainder of title A synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages /
Statement of responsibility, etc. นายโกวิท ทองมาก.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ญ, 118 แผ่น ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [82]-85.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2551-2560 และ (2) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย ประชากร คือวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตก ที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 จำนวน 135 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและแบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า (1) ผลการศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย พบว่า ปีเผยแพร่มากที่สุดคือ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทของงานวิจัยส่วนใหญ่คือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยส่วนใหญ่ออกแบบการวิจัยวัดก่อน-หลังการทดลองแบบกลุ่มเดียว งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา งานวิจัยส่วนใหญ่ผู้วิจัยใช้ตัวแปรต้นเป็นวิธีสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประเภทของเนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านจับใจความส่วนใหญ่นิยมใช้เนื้อหาประเภทบทความ และ (2) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพิสัย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพุทธิพิสัย ตามลำดับ.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Form subdivision การศึกษาเฉพาะกรณี.
9 (RLIN) 195551
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
Form subdivision การศึกษาเฉพาะกรณี.
9 (RLIN) 144319
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาไทย
General subdivision การอ่าน
-- วิจัย.
9 (RLIN) 296995
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ความเข้าใจในการอ่าน.
9 (RLIN) 190874
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การศึกษาอิสระ
General subdivision หลักสูตรและการสอน.
9 (RLIN) 144320
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
9 (RLIN) 13214
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2020-08-17 บริจาค 1.00 IS ศษ 1 ก95 2561 1000530677 2020-08-17 1 2020-08-17 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter