การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองตามการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา = (Record no. 161007)

000 -LEADER
fixed length control field 07242aam a2200421 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028143756.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200316s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes พย 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ร69 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name รำไพ หมั่นสระเกษ,
Dates associated with a name 2508-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 294679
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองตามการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา =
Remainder of title A comparison study of the result of gold health-promoting schools as perceived by stakeholders at primary schools in Nakhon Ratchasima Province /
Statement of responsibility, etc. นางรำไพ หมั่นสระเกษ.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Comparison study of the result of gold health-promoting schools as perceived by stakeholders at primary schools in Nakhon Ratchasima Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ญ, 166 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [102]-109.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองตามการรับรู้ของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 303 คน ที่ได้จากการสุ่มโรงเรียนแบบแบ่งชั้น และสุ่มนักเรียนอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 3 ฉบับ แต่ละฉบับมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 10 องค์ประกอบ มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา .90 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคของแบบสอบถามสำหรับครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเท่ากับ .98 .98 และ .99 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการทดสอบครัสคาลวาลลิสเอช ผลการวิจัยพบว่า (1) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโดยรวมและรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก (2) ครูรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโดยรวมสูงกว่าผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนมีการรับรู้โดยรวมไม่แตกต่างจากครูและผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูรับรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทององค์ประกอบที่ 5 และ 7 สูงกว่านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แต่นักเรียนมีการรับรู้ไม่แตกต่างจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 273318
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 178311
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โรงเรียน
General subdivision บริการส่งเสริมสุขภาพ.
9 (RLIN) 287134
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name มุกดา หนุ่ยศรี,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296504
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 298723
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/161007/abstract_161007.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/161007/fulltext_161007.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 บริจาค 1.00 Thes พย 2 ร69 2561 1000530114 2020-06-16 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter