การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ = (Record no. 160959)

000 -LEADER
fixed length control field 10289aam a2200445 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028144856.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200313s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE
Geographic area code a-th---
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes วจ 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ม74 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เมตตา เหร่เด็น,
Dates associated with a name 2526-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 294619
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคใต้ =
Remainder of title The development of public sector management quality influencing the personnel performance excellence of Institute of Physical Education in the South Campus Region /
Statement of responsibility, etc. นางสาวเมตตา เหร่เด็น.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Development of public sector management quality influencing the personnel performance excellence of Institute of Physical Education in the South Campus Region
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฏ, 241 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารรัฐกิจ)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [213]-219.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ (2) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ และ (3) ศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ให้มีความเป็นเลิศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ก) บุคลากรสังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ จำนวน 401 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ได้จำนวน 210 คน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิแบ่งสัดส่วน และ ข) ประชากรสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สถาบันการพลศึกษา จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ ปัจจัยด้านผลลัพธ์การดำเนินการได้แก่ การตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความทุกระดับ และปัจจัยด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ คือ สถานภาพของอาชีพที่มีความมั่นคง ความสำเร็จในการปฏิบัติงานการได้รับการยอมรับนับถือและโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ (3) ปัญหาที่พบ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ ขาดบุคลากรด้านการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิจัยยังขาดระบบรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ค้านบริการวิชาการ ยังขาดแผนการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและด้านบริหารจัดการ ได้แก่ สถาบันต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบันการพลศึกษาที่กำหนดจากส่วนกลางทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข คือ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ ควรพัฒนาให้อาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ควรจัดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัยให้ทันสมัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบริการวิชาการ คือ ควรสำรวจความต้องการของชุมชน และด้านบริหารจัดการ คือ ควรผลักดันให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ สามารถบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การได้ด้วยตนเอง.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้
General subdivision การบริหาร.
9 (RLIN) 295798
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 141639
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 162365
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การพัฒนาองค์การ
General subdivision การจัดการ.
9 (RLIN) 165143
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จำเนียร ราชแพทยาคม,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296791
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จีระ ประทีป,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296792
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160959/abstract_160959.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160959/fulltext_160959.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Checked out Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 บริจาค 1.00 1 2 Thes วจ 2 ม74 2561 1000530130 2020-12-03 2020-11-07 2020-11-07 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter