ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวในจังหวัดกาญจนบุรี = (Record no. 160642)

000 -LEADER
fixed length control field 07768aam a2200433 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028145738.0
006 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS
fixed length control field m|||||o||j| 00| 0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr bz aaacaa
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200214s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes วส 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ธ64 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ธิติพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์,
Dates associated with a name 2518-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293920
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวในจังหวัดกาญจนบุรี =
Remainder of title Success of Star-award Sub-district health promoting hospitals’ operations in Kanchanaburi Province /
Statement of responsibility, etc. นางธิติพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Success of Star-award Sub-district health promoting hospitals’ operations in Kanchanaburi Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ญ, 135 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [110]-116.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวใน 5 หมวด ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนมีสุขภาพดี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสูขภาพตำบลติดตาว ในจังหวัดกาญจนบุรี(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบลติดตาวและ(3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวผ่านเกณฑ์ ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้อำวำนวยการ หรือผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่ผ่านการประเมินในปี 2560 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านผู้ศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพคือการวิเคราะห์เนื้อหา โดยจัดหมวดหมู่ สรุปและดีความของเนื้อหาข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดิดดาวใน 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 บริหารดีคือมีผู้นำที่ดีที่สามารถบริหารได้ดี หมวดที่ 2 ประสานงานดีคือภาคีมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือที่ดี หมวดที่ 3 บุคลากรดีคือมีบุคลากร เก่ง ดี มีสุข หมวดที่ 4 บริการดีคือมีให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างครบถ้วนได้ตามมาตรฐาน และหมวดที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดีคือประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวรวมถึงดูแลกันในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยมีกลไกสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดาเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวคือ ปัจจัยการรับรู้นโยบายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและแรงจูงใจ และ (3) ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ นโยบายที่ยังไม่ชัดเจน การขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน และข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาด้านการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะควรทบทวนนโยบายให้มีความชัดเจน สนับสนุนงบประมาณในการค้าเนินงานอย่างเหมาะสมและเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงาน.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 135537
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 141818
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โรงพยาบาล
General subdivision การบริหาร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ความสำเร็จ.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรางคณา จันทร์คง,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296506
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 298726
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160642/abstract_160642.pdf">/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160642/abstract_160642.pdf</a>
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160642/fulltext_160642.pdf">/cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160642/fulltext_160642.pdf</a>
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-07-08 บริจาค 1.00 Thes วส 2 ธ64 2561 1000530011 2020-07-08 1 2020-07-08 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter