ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี = (Record no. 160639)

000 -LEADER
fixed length control field 06931aam a2200433 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028150228.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200213s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes วส 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ช94 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ไชยพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์,
Dates associated with a name 2510-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293916
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี =
Remainder of title Factors related to public health administration of district public health officers in Kanchanaburi Province /
Statement of responsibility, etc. นายไชยพัทธ์ ภูริชัยวรนันท์.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Factors related to public health administration of district public health officers in Kanchanaburi Province
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ญ, 118 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term still image
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term computer
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term online resource
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [91]-99.
520 3# - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้อำนาจหน้าที่ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ (2) การบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้อำนาจหน้าที่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ กับการบริหารสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารสาธารณสุขในระดับอำเภอ จำนวน 158 คน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 13 คน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 145 คน โดยศึกษาทุกหน่วยประชากร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติพรรณนา แสดงด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.22 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขเฉลี่ย 28.98 ปี มีระยะเวลาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ปัจจุบันเฉลี่ย 15.85 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การรับรู้อำนาจหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ อยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติ ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภออยู่ในระดับมาก (2) การบริหารสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภอ อยู่ในระดับมาก และ (3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานสาธารณสุขของสาธารณสุขอำเภออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้อำนาจหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสาธารณสุขอำเภอ (p-0.001) และระดับการศึกษา (p<0.05).
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 141818
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 135537
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารสาธารณสุข.
9 (RLIN) 414
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง.
9 (RLIN) 224819
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 298726
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name วรางคณา จันทร์คง,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296506
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160639/abstract_160639.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 4# - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160639/fulltext_160639.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis, Theses, IS
Source of classification or shelving scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 บริจาค 1.00 Thes วส 2 ช94 2561 1000530014 2020-06-16 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter