การจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = (Record no. 160394)

000 -LEADER
fixed length control field 06330aam a2200397 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TH-NoSTO
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20201028144856.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 200102s2018 th a bm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TH-NoSTO
Language of cataloging tha
Description conventions rda
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN)
Classification number (OCLC) (R) ; Classification number, CALL (RLIN) (NR) Thes วจ 2
Local cutter number (OCLC) ; Book number/undivided call number, CALL (RLIN) ส657 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สาวิตรี สกลเศรษฐ,
Dates associated with a name 2521-
Relator term ผู้แต่ง.
9 (RLIN) 293179
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ =
Remainder of title Knowledge management of office of the National Economic and Social Development Board /
Statement of responsibility, etc. นางสาวสาวิตรี สกลเศรษฐ.
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Knowledge management of office of the National Economic and Social Development Board /
264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2561.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent [ก]-ฎ, 233 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Source rdacarrier
500 ## - GENERAL NOTE
General note พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ [199]-206.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรู้ / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ / ระดับความเป็นองค์การ และวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน การวิเคราะห์ถดถยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน การค้นหา/บ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้โดยมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ มีดังนี้ ด้านประเมินผล ด้านแรงจูงใจของบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ 4) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ ในการปฏิบัติงานควรส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านทางกิจกรรมการจัดการความรู้และควรประเมินการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนและออกแบบการจัดการความรู้ในครั้งต่อไป.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 141639
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
General subdivision วิทยานิพนธ์.
9 (RLIN) 162365
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การบริหารองค์ความรู้.
9 (RLIN) 2649
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การเรียนรู้องค์การ.
9 (RLIN) 2631
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จำเนียร ราชแพทยาคม,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296791
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name จีระ ประทีป,
Relator term อาจารย์ที่ปรึกษา.
9 (RLIN) 296792
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Subordinate unit สำนักบัณฑิตศึกษา.
9 (RLIN) 128666
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160394/abstract_160394.pdf
Public note บทคัดย่อ
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier /cgi-bin/getdoc1?thesis/2561/160394/fulltext_160394.pdf
Public note เอกสารฉบับเต็ม
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Thesis, Theses, IS
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Checked out Date last seen Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type
        Available for Loans Theses ODI General Collection ODI General Collection ODI Theses 2020-06-16 บริจาค 1.00 1 3 Thes วจ 2 ส657 2561 1000529989 2020-12-07 2020-11-07 2020-11-07 1 2020-06-16 Thesis, Theses, IS
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter