รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย = (Record no. 155838)

000 -LEADER
fixed length control field 07890aam a2200265 a 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20190222222759.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 180716s2018 th a b t 000 0 tha d
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title tha
Language code of summary or abstract eng
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number LB2367.25
Item number ส74 2561
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุภมาส อังศุโชติ.
9 (RLIN) 281479
245 10 - TITLE STATEMENT
Title รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย =
Remainder of title A computer-based exams' management model based on readiness of individual students for essay test items /
Statement of responsibility, etc. โดย สุภมาส อังศุโชติ, ศจี จิระโร.
246 30 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title รูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย
246 31 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Computer-based exams' management model based on readiness of individual students for essay test items
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. [นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Date of publication, distribution, etc. 2561]
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent ก-ช, 130 แผ่น :
Other physical details ภาพประกอบ ;
Dimensions 30 ซม.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: แผ่นที่ 72-73.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบการจัดการการสอนตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ในชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย (2) ทดลองและประเมินการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ (3) นำเสนอรูปแบบการจัดการการสอบตามความพร้อมของนักศึกษาฯ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ที่ปรึกษาผู้พัฒนาระบบสอบ อาจารย์วัดผลและเจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าทดสอบระบบ และนักศึกษาที่เข้าสอบ Walk-in Exam ชุดวิชาที่มีข้อสอบอัตนัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการสอบถามโดยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะ์เนื้อหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกแบบการจัดการการสอบฯ ไว้ 3 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนการสอบ การดำเนินการระหว่างการสอบ และการดำเนินการหลังการสอบเสร็จ (2) การทดลองและการประเมินผลโดยผู้เข้าสอบมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ผู้เข้าสอบต้องการให้เพิ่มชุดวิชาที่มีการสอบอัตนัยในการจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลโดยเฉพาะชุดวิชาของนิติศาสตร์ และขอให้ประกาศผลสอบภายใน 7-10 วันหลังสอบ (3)รูปแบบการจัดการเตียมความพร้อม ประกอบด้วย (3.1) การเตรียมตัวก่อนสอบ 1) ชุดวิชาที่เลือกนำมาจัดสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้วต้องเป็นชุดที่ประธานกรรมการบริหารชุดวิชาพร้อมที่จะออกข้อสอบอัตนัยและตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย 2) การเตรียมแบบทดสอบที่เพิ่มข้อสอบอัตนัยเข้าไปในข้อสอบปรนัยที่สุ่มได้ 3) การเปิดรับสมัครสอบพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับช่วงเวลาสอบที่จัดเฉพาะสัปดาห์ที่ 1-2 เท่านั้น นักศึกษาที่เข้าสอบต้องมีความสามารถในการพิมพ์คำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ และช่วงเวลาประกาศผลการสอบกำหนดไว้ 2 สัปดาห์หลังสอบ (3.2) การดำเนินการระหว่างสอบ เพิ่มขั้นตอนการส่งคำตอบของนักศึกษาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ตรวจหลังปิดระบบสอบทุกศูนย์ในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ที่มีการสอบ (3.3) การดำเนินการหลังสอบเสร็จ ประกอบด้วย 1) กำหนดผู้ตรวจข้อสอบ และจำนวนข้อสอบที่ให้ตรวจในระบบตรวจข้อสอบตามสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด 2) การตรวจข้อสอบดำเนินการได้ 2 รุปแบบคือการตรวจจากไฟ์ในระบบ และการพิมพ์เป็นกระดาษตรวจนอกระบบ แล้วบันทึกคะแนนเข้าระบบตรวจข้อสอบก่อนส่งคะแนน และ 3)ประมวลผลและประกาศผลสอบทางอีเมล์ที่นักศึกษาใช้สมัครสอบ
536 ## - FUNDING INFORMATION NOTE
Text of note ทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำสาขาวิชา/สำนัก/สถาบัน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element นักศึกษา
General subdivision การสอบ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การจัดการ
General subdivision การสอบ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ระบบคอมพิวเตอร์
General subdivision การสอบ.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ศจี จิระโร.
9 (RLIN) 288888
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type General Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Total Checkouts Date last checked out
        Available for Loans General Collection LP General Collection LP General Collection LP General Collection 2018-10-04 บริจาค 1.00 LB2367.25 ส74 2561 1000423007 2018-10-04 1 2018-10-04 General Book    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-10-09 บริจาค 1.00 LB2367.25 ส74 2561 1000524617 2018-10-09 1 2018-10-09 General Book    
        Available for Loans General Collection ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-10-09 บริจาค 1.00 LB2367.25 ส74 2561 1000524618 2020-08-14 2 2018-10-09 General Book 1 2020-02-20
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter