รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551 / (Record no. 113388)

000 -LEADER
fixed length control field 07662aam a2200265 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000127536
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 100720s2009 th b 000 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201208300949
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201010222218
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201008300943
Level of effort used to assign classification cat01
Level of effort used to assign subject headings 201008181449
Level of effort used to assign classification cat01
-- 201007201507
-- acqanis
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number LC5808.T5S9
Item number ร6462 2552
245 00 - TITLE STATEMENT
Title รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551 /
Statement of responsibility, etc. ผู้วิจัย, สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ].
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2551
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. [นนทบุรี :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช],
Date of publication, distribution, etc. 2552.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent ก-ณ, 195 หน้า ;
Dimensions 30 ซม.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ชื่อเรื่องจากปก.
504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE
Bibliography, etc. note บรรณานุกรม: หน้า [173]-178.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อ ของ ก.พ.ร. 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศึกษาจากประชากรคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหืข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ หลักสูตร และชุดวิชาที่เปิดสอน มีการจัดอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ มีการจัดอบรมเข้มพิเศษ มีการจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา มีการสอนเสริมทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มีจำนวนชุดวิชาในคลังข้อสอบ เป็นต้น 2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อของ ก.พ.ร. พบว่า มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตร มีมาตรการให้คณาจารย์ดำเนินการวิเคราะหืศักยภาพของผุ้เรียนและเข้าใจผู้เรียน มีการสำรวจการวิจัย/การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการสำรวจ/การวิจัย/การประเมินผลการจัดการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผุ้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ เป็นต้น 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก.
536 ## - FUNDING INFORMATION NOTE
Text of note ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551.
610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
General subdivision การศึกษาและการสอน.
9 (RLIN) 278857
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ประสิทธิผลองค์การ.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ประสิทธิภาพ
General subdivision การประเมิน.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมคิด พรมจุ้ย.
9 (RLIN) 67714
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type General Book
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Reference
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Permanent Location Current Location Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Barcode Date last seen Copy number Price effective from Koha item type Source of classification or shelving scheme
      Available for Loans NK General Collection NK General Collection NK General Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 ร6462 2552 1000255446 2018-07-23 1 2018-07-23 General Book  
    Lib. Use Only Not For Loan ODI General Collection ODI General Collection ODI Reserved Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 ร6462 2552 1000173555 2018-07-23 1 2018-07-23 Reference  
      Available for Loans ODI General Collection ODI General Collection ODI General Collection 2018-07-23 1.00 LC5808.T5S9 ร6462 2552 1000173556 2018-07-23 2 2018-07-23 General Book  
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter