บุญล่ำ จั่นทอง, 2502-

ผลของการจัดการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต ที่มีต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The effects of organizing instruction based on bahussuta principles upon Thai language learning achievement of Mathayom Suksa IV students of Mahavajiralongkon Rajavitthayalaya School in Phra Nakhon Si Aytthaya Province / Effects of organizing instruction based on bahussuta principles upon Thai language learning achievement of Mathayom Suksa IV students of Mahavajiralongkon Rajavitthayalaya School in Phra Nakhon Si Aytthaya Province บุญล่ำ จั่นทอง. - 2549. - [ก]-ฌ, 262 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [54]-58.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--อยุธยา.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Thes ศษ 1 บ72 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter