ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 = Thesis 2 / ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 วิทยานิพนธ์ 2 Thesis 2 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. - เล่ม ((9), [375] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ / การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในการทำวิทยานิพนธ์ / การนำเสนอผลการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ / การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์ / มุกดา หนุ่ยศรี -- ยุวดี ฤาชา, ปาริชาติ กู๊ช -- วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล -- มณี อาภานันทิกุล. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9.

9749756789 (ล. 2) ;


พยาบาลศาสตร์--วิจัย.

STOU 51798 GT

มุกดา หนุ่ยศรี. ยุวดี ฤาชา. ปาริชาติ กู๊ช. วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล. มณี อาภานันทิกุล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter