ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน = Curriculum development and instructional media / ชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน Curriculum development and instructional media บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. - 2 เล่ม ((12), [467] ; (12), [445] หน้า) : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.6 เรื่องขอติดสติกเกอร์ชุดวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิลาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 6 หน่วยกิต) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ใช้ชุดวิชาเดิมในหลักสูตร 5 หน่วยกิต มาใช้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (6 หน่วยกิต) ตลอดระยะเวลาการเปิดสอน และอนุมัติให้ติดสติกเกอร์รหัสชุดวิชาใหม่บนเอกสารชุดวิชาเดิมตามเสนอ รหัสชุดวิชาเดิม 20502 รหัสชุดวิชาใหม่ 20506 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนและสื่อการเรียนการสอน.

บรรณานุกรม.

ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร / หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา / หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) / หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) / หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา / การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ธวัชชัย ชัยจิระฉายากุล, ปราณี สังขะตะวรรธน์ -- จันตรี คุปตะวาทิน -- จันตรี คุปตะวาทิน -- จันตรี คุปตะวาทิน -- พัชรี ผลโยธิน -- สมถวิล วิจิตรวรรณา, วัทนีย์ จันทร์โอกุล, สุวรรณี ยหะกร -- โกศล มีคุณ, นิธิพัฒน์ เมฆขจร. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ / การประเมินหลักสูตร / สื่อการเรียนการสอน / สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน / สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา / สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา / ชุดการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น / จันตรี คุปตะวาทิน, บัญชา แสนทวี -- วิชัย วงษ์ใหญ่ -- ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สุนันท์ ปัทมาคม, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ, สมถวิล วิจิตรวรรณา -- สมเชาว์ เนตรประเสริฐ -- สมเชาวน์ เนตรประเสริฐ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์, ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 13. ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, จันทร์พิมพ์ สายสมร -- ชัยยงค์ พรหมวงศ์, บุญเลิศ ส่องสว่าง, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- ทิพย์เกสร บุญอำไพ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9789749943892 (ล. 1) ; 9789749943946 (ล. 2) ;


หลักสูตร.
การวางแผนหลักสูตร.
สื่อการสอน.

STOU 20502 GT

STOU 20506 GT

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. ปราณี สังขะตะวรรธน์. จันตรี คุปตะวาทิน. จันตรี คุปตะวาทิน. จันตรี คุปตะวาทิน. พัชรี ผลโยธิน. สมถวิล วิจิตรวรรณา, วัทนีย์ จันทร์โอกุล. สุวรรณี ยหะกร. โกศล มีคุณ. นิธิพัฒน์ เมฆขจร. จันตรี คุปตะวาทิน. บัญชา แสนทวี, วิชัย วงษ์ใหญ่. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. สุนันท์ ปัทมาคม. สมเชาว์ เนตรประเสริฐ. สมถวิล วิจิตรวรรณา, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ. สมเชาว์ เนตรประเสริฐ. วาสนา ทวีกุลทรัพย์. ทิพย์เกสร บุญอำไพ, ชัยยงค์ พรหมวงศ์. บุญเลิศ ส่องสว่าง. ชูศักดิ์ เพรสคอทท์. จันทร์พิมพ์ สายสมร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. บุญเลิศ ส่องสว่าง. วาสนา ทวีกุลทรัพย์. ทิพย์เกสร บุญอำไพ, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter