เมธี วิสาพรม, 2507-

การใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี = Time utilization in administration of administrators in basic education schools under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area / Time utilization in administration of administrators in basic education schools under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area เมธี วิสาพรม. - 2549. - [ก]-ฑ, 268 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [198]-207.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.


ผู้บริหาร--การบริหาร.

ผู้บริหารสถานศึกษา.

Thes ศษ 2 ม73 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter