สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 14 [ปรับปรุงแก้ไข] - [กรุงเทพฯ] : สามลดา, 2550. - xxvi, 640 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 633-640.

9789748349046 ;


สังคมศาสตร์--วิจัย--วิธีวิทยา.

H62 ส7 2550
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter