วิธีสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์และการควบคุม : ภาคปฏิบัติ = Making scorecards actionable balanced scorecard / Balanced scorecard ภาคปฏิบัติ : วิธีสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์และการควบคุม ผู้เขียน, Nils-Goran Olve ... [et al.] ; ผู้แปล, พิพัฒน์ ก้องกิจกุล, ณัฐยา สินตระการพล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549. - 524 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

แปลและเรียบเรียงจาก: Making Scorecards Actionable.

9749457730 ;


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การจัดการธุรกิจ.

HD30.28 ว63 2549

Ovle, Nils-Goran. พิพัฒน์ ก้องกิจกุล. ณัฐยา สินตระการผล.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter