กรรณิการ์ สุขเกษม.

คู่มือการประยุกต์ใช้โปรแกรมลิสเรล / กรรณิการ์ สุขเกษม, สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สามลดา, 2550. - 130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 107-108.

9748349012 ;


LISREL.
ลิสเรล.


สถิติวิเคราะห์.
สังคมศาสตร์--วิจัย.

QA278.3 ก44 2550

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter