ชุดวิชาการบริหารราชการไทย Thai public administration / [เทปเสียงประจำชุดวิชา] = การบริหารราชการไทย Thai public administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, 2547. - 4 ตลับ (201 นาที)

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย / ประวัติและพัฒนาการของการบริหารราชการไทย / ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย / ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย / ปัจจัยแวดล้อมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย / ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับการบริหารราชการไทย / ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารกับการบริหารราชการไทย / ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการกับการบริหารราชการไทย / รังสรรค์ ประเสริฐศรี รังสรรค์ ประเสริฐศรี ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ รังสรรค์ ประเสริฐศรี วิรัช วิรัชนิภาวรรณ รังสรรค์ ประเสริฐศรี วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ตลับที่ 1. (15 นาที) -- (13 นาที) -- (11 นาที) -- (13 นาที) -- ตลับที่ 2. (12 นาที) -- (15 นาที) -- (12 นาที) -- (15 นาที). การบริหารราชการส่วนกลาง / การบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทย / การบริหารการคลัง งบประมาณและพัสดุในราชการไทย / การพัฒนาการบริหารราชหารไทย / แนวโน้มและทิศทางในการบริหารราชการไทย / รังสรรค์ ประเสริฐศรี เสน่ห์ จุ้ยโต เฉลิมพงศ์ มีสมนัย มานิต ศุทธสกุล รังสรรค์ ประเสริฐศรี นราธิป ศรีราม รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ ตลับที่ 3. (15 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที) -- (10 นาที) -- ตลับที่ 4. (10 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที).


การบริหารรัฐกิจ--ไทย.

av STOU 33201 TC-T 50/001

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. เสน่ห์ จุ้ยโต. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. มานิต ศุทธสกุล. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. นราธิป ศรีราม. รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter