ทิศนา แขมมณี.

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 512 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.

ฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 20 พ.ศ. 2559.

บรรณานุกรมและดัชนี.

974994092X ;


การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
การสอน.

LB1025.3 ท63 2548
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter