อัมพร เพชรพิมลมาศ, 2508-

ปัจจัยที่ผู้ประกอบธุรกิจตัดสินใจเลือกใช้การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีทางระบบอินเตอร์เน็ต กรณีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 = Decision factors affecting internet business tax payment : a case study of the Bangkok Area Revenue Office 14 / Decision factors affecting internet business tax payment : a case study of the Bangkok Area Revenue Office 14 อัมพร เพชรพิมลมาศ. - 2548. - [ก]-ญ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [79]-80.


สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การชำระบัญชี.
ผู้ประกอบการ.
การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ.

IS วจ 1 อ643 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter