นโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว = Policies and plans for development of the family / Policies and plans for development of the family คณะอนุกรรมการพัฒนาครอบครัวและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) สำนักนายกรัฐมนตรี. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2542. - 71 หน้า ; 21 ซม.


ครอบครัว--นโยบายของรัฐ.--ไทย

HQ763.6.T5 น93 2542
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter