ณัฐวดี ชูศรี, 2510-

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา = Parental participation in organizing education for mentally handicapped students at Songkhlaphattanapunya School in Songkhla province / Parental participation in organizing education for mentally handicapped students at Songkhlaphattanapunya School in Songkhla province ณัฐวดี ชูศรี. - 2548. - [ก]-ฐ, 155 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 125-132.

9745451509 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


เด็กพิการ--การศึกษา.
ผู้ปกครองนักเรียน--วิจัย.
การศึกษาพิเศษ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.

Thes ศษ 5 ณ635 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter