บุหลัน เจนร่วมจิต, 2507-

การพัฒนาระบบคลังข้อสอบโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา = Development of item bank system using database management programming for Nakhonratchasima [i.e. Nakhon Ratchasima] Vocational Education College / Development of item bank system using database management programming for Nakhonratchasima [i.e. Nakhon Ratchasima] Vocational Education College บุหลัน เจนร่วมจิต. - 2547. - ก-ฎ, 203 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 96-99.

9742599866 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


การจัดการฐานข้อมูล.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--ข้อสอบ.

Thes ศษ 6 บ75 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter